Tilbage til Regelsæt

Medefiskeri på foreningens fiskevand   

Særlige forhold vedr. medefiskeri på foreningens fiskevand   

 • Der henstilles til at der ikke anvendes telte i relation til fiskeriet. Der må gerne anvendes simple ly i form af f.eks. parasol, læskærm, tarp, strandtelt og bivvy uden bund.
 • Der skal vises hensyn til den almene færdsel på stier. Undgå at fylde og syne af mere end højst nødvendigt, og hold stierne fri.
 • Alt affald bringes med hjem eller smides i opstillede skraldespande.
 • Udvis et særligt hensyn til både og andre lystfiskere, hvis du fisker på meget lang distance. Overvej såkaldte ”bagbly”, så linen ligger langs bunden.
 • Hvis du ikke er synlig fra søsiden grundet sivbevoksning, så udvis særligt hensyn til kajakroerne, der ofte ror meget tæt på land. Dyp eventuelt stangtoppen, eller gør dig synlig.
 • Der er offentlige toiletfaciliteter flere steder omkring søen og i byen.
 • Vær opmærksom på begrænsningerne vedr. fodermængder anvendt i fiskeriet.
 • Udvis hensyn overfor natur, fugle og dyreliv.
 • Hold god afstand fra områder hvor der bades, også med dine liner og rigs. Tænk over at badegæster kan svømme langt omkring!
 • Brug de markerede pladser om muligt. Der må ikke laves huller i sivbevoksning.
 • Græskarper, Skælkarper og Spejlkarper skal nænsomt genudsættes.
 • De generelle regler samt begrænsninger på hjemtag af fisk skal naturligvis overholdes. Fiskene skal håndteres så skånsomt som muligt.
 • Undgå så vidt muligt “sacking” af dine specimen-fangster. Det kan være OK kortvarigt at holde på karpen for et godt billede, men det være med den størst mulige omhu og bør begrænses til et absolut minimum.
 • Husk, at anvisninger fra de udpegede fiskeriopsynsmænd altid skal følges.
 • Hvis du har spørgsmål eller der er regler der er utydelige, så kontakt foreningen, f.eks. via foreningens Facebook-side eller ved direkte henvendelse til formanden eller foreningens medeudvalg.

Special considerations in relation to carp and course angling   

 • Please do not use tents in relation to angling. You may utilize simpler sheltering devices such as parasols, tarps, brollies, beachtents and bivvies, but avoid the use of groundsheets or fixed bottoms.
 • Give special consideration to general traffic on pathways. Do not take up more space than needed, consider the visual perception of the general public, and keep frequently used trails free of gear.
 • All garbage must be brought home or disposed in the garbage bins.
 • Display special considerations to boat traffic and other anglers if you are fishing at very long distance. Consider the use of so called ”backleads” to keep your line at the bottom when carp fishing.
 • If you are not visible from the lake due to reeds, then show a special consideration towards kayaks, as these often travel very close to the shore. Consider if you can dip your rodtip or make yourself visible to kayakers.
 • There are public restrooms multiple places around the lake and Skanderborg Town.
 • Be aware of the restrictions regarding quantities of feed used.
 • Display consideration towards the nature, birds and wildlife.
 • Keep your distance to any area in which people could be bathing, also with your lines and rigs. Remember, that a swimmer can go very far!
 • Use the swims marked if possible. Do not cut holes in rushes and reeds.
 • Carp and Grasscarp may not be harmed, but must be released with great care.
 • General rules and baglimits must of course be adhered too. Handle your catch as gentle as possible.
 • “Sacking” should be avoided. It can be OK to retain a carp briefly to retain a carp briefly while setting up the camera gear for a good picture, but it must be limited to an absolute minimum.
 • Remember that directions provided by the appointed supervisors must be adhered too at all times.
 • If you have any questions, or the rules are not sufficiently clear, then please contact Skanderborg Angling Association. This may be by a message via Facebook, or by direct contact to the chairman or the committee for course fishing.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?page_id=502609