Regelsæt

Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Fiskekortet giver adgang til fiskeri på de markerede områder i Skanderborg Sø, Henning /lille Sø, Døjsø, Svanesø og Vrold Vestermose.

Skanderborg Sø og Henning Sø må der fiskes både fra båd og land.
Svaneø, Døjsø og Vrold Vestermose må der ikke fiskes fra båd.
Fiskekortet giver kun adgang til lystfiskeri med stang og fiskeredskabet må ikke forlades under fiskeriet.
Børn og unge under 18 år kan fiske gratis på arealer omfattet af dette fiskekort..
Alle mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af både det statslige fisketegn og fiskekort til Skanderborg Sø.
Indenfor en afstand af 100 meter fra søbadeanstalten og det midlertidige søbad,er fiskeri forbudt.
Medekonkurrencer skal anmeldes til og godkendes af kommunen via Skanderborg Lystfiskerforening. Ved forfodring må der max. anvendes 0,5 kg pr dag pr person.
Forfodring er forbudt i Vrold Vestermose, Døjsø og Svanesø af hensyn til miljøtilstanden.
Siv- og rørbevoksninger må ikke beskadiges,hverken ved tilgang fra land eller båd.
De offentlige regler for fredning og mindstemål skal overholdes hvis ikke andet er angivet i dette regelsættet.
Det henstilles at rovfisk om muligt genudsættes af hensyn til den økologiske balance i søerne. Alle hjemtagne fisk skal nyttiggøres.
Af følgende arter må der maksimalt hjemtages samlet to (2) fisk per fisker per fisketur: Søørred, Gedde, Sandart, Brasen. For alle andre arter eksklusive ovenstående gælder, at der maksimalt må hjemtages en samlet fangst på 10 kg per fisker per dag.
Brud på dette regelsæt kan medføre bortvisning uden tilbagebetaling af indbetalt fiskekort gebyr.
Anvisninger fra fiskeribetjente skal efterleves.
Det henstilles at større flokke af rastende fugle ikke forstyrres unødigt. Vælg en anden fiskeplads og lad fuglene hvile og spise i fred!
Overskuddet ved salg af fiskekort vil fortrinsvis blive anvendt til ophjælpning af fiskebestanden i Skanderborg sø med tilløb,vedligeholdelse af fiskepladser, vandløbsrestaurering og andre natur- og miljøforbedrende tiltag omkring søerne.

Med venlig Hilsen
Skanderborg Lystfiskerforening

Fredningstider / Closed season / Schonzeiten :

Laks, Lake Meerforelle, (Salmo salar) og Ørred Trout Forelle (Salmo trutta ) 16. november – 15. januar

Helt Pollan Blaufehlen (Coregonus lavaretus): 1. november – 31. januar

Gedde , Pike Hecht (Esox lucius) 1. april – 30. april

Sandart , Zander Zander (Stizostedion lucioperca): 1. maj – 31. maj

Stalling , Greyling Äsche (Thymallus thymallus): totalfredet

Krebs , Crayfish Edelkrebse (Astacus astacus): 1. okt – 31. juli (female) 31. marts (male)

Mindstemål /Minimum size/ Mindestmasse:

Laks: 400 mm Ørred: 400 mm Helt: 360 mm Stalling: 330 mm Gedde: 600 mm Sandart: 500 mm  Skrubbe/Flounder/Flunder: 255 mm ål/eel/Aale – (Anguilla anguilla): 450 mm.

Krebs (Astacus astacus): 90 mm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

Krebse: 90 mm von der vorderen Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach ausgelegtem Hinterleib.

Crayfish: 90 mm measured from the tip of the thorn on the forehead to the firm back edge of the middle part of the swimming fan.

Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller fisk der ikke opfylder mindstemålet skal genudsættes så vidt muligt levende

Für Fische und Krebse die während der Schonzeit gefangen werden oder den festgelegten Mindestmassen nicht nachkommen gilt daß diese sofort nach dem Fang in freies Wasser wieder ausgesetzt werden sollen, möglichst in lebendem Zustand.

Fish and crayfish caught during the closed season or which do not comply with the stipulated minimum size limits must be released immediately in open waters, if possible alive.

Overtrædelse straffes med bøde. / Breaching is punished with a fine / Verstoss wird mit einer Geldstrafe belegt.

 

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?page_id=122686