Bestyrelsesmøde Skanderborg Lystfiskerforening 27/4

Bestyrelsesmøde Skanderborg Lystfiskerforening 27/4 efter udsendt dagsorden 

Deltagere: Erik, Jesper, Allan, Henrik, Peter, Lennart
Afbud: Nicolaj, Finni

 Økonomien

– Finni har femsendt skriftlig status. OK og godkendt, foreningen ser pt. ud til omtrentligt at gå i et lille minus på 4-500 kr
– To forståelsesmæssige spørgsmål til detaljer stilet til Finni per e-mail.

 Sandartfestival 2023

– Finni forestår sandartfestival i stil med tidligere år, og har lavet et flot oplæg.

– Oplægget indeholder ikke en junior-præmie. Hvis der er junior-præmie bør det være med i oplægget. Ellers skal junior-præmie nok afskaffes, og så fisker juniorer på lige fod med voksne (Bestyrelses-mødet hælder til det sidste, Finni afgør det suverænt).

– Allan tager spids på afslutning/præmieoverrækkelse, og glæder sig til at være pompøs galionsfigur.

 Arrangementer og eventuel fremdrift

– Peter undersøger fortsat omkring foredrag på elektronik. Henrik har talt med navnkundig lystfisker om selvsamme, samt er også i dialog omkring mobilt havørredfiskeri fra jolle. De rykker videre på sagen!

– Vi har indsendt 2 x junior-sommerferie-arrangementer i stil med tidligere år.

– Peter har ikke startet planlægning af Ø-hop (Fåborg, Avernakø), og smider info til Erik og Allan for SoMe markedsføring straks der er noget konkret. Det tænkes fortsat i slut-august.

– Jesper Gudenå Laksetur cirka slut september. Der er god tid til planlægning.

– Arrangement med effektlageret (~2. weekend i september) ikke konkretiseret endnu, dato forventet 9/9.

– 2 x fluebinding afholdt, markedsført på FB. Desværre med meget lavt deltagerantal.

– Peter foreslår at vi overvejer et ”begynderkursus” i Dørgefiskeri.

– Allan laver et mini-opslag om brug af jollen. Kort varsel for at sikre vejret tillader det. Annoncerer til dem der ikke kan deltage om at kommentere, thi så laver vi et ekstra arrangement.

 Udfordring ved Silkeborg Fiskeriforening (Junior Put)

– Vi ønsker at deltage. Foreningen betaler deltagelse, særligt i det vi som forening har overskud på juniormedlemmer og støtte hertil.

– Erik sender opdateret liste over juniorer til Allan

– Allan sender ud – Personlig kontakt kan muligvis booste deltagelse.

– Erik vil gerne deltage som hjælper, og booker dagen.

 Arkiv – Status og fremdrift

– Erik har lagt chartek i arkivskab

– Finni har per e-mail berettet om og formidlet nogle relevante kontakt/logins.

– Lodsejerliste også samlet, og på vej ind. Såvel kontrakter som lister over ”uformelle”.

– ”Recipe for hostile takeover” foreslået ved Peter i form af et årshjul med alle de tilbagevendende begivenheder, betalinger, afrapporteringer etc. Et sådant årshjul sættes på agenda for næste møde hvor kasserer er til stede.

Kommunale samarbejder:

– Situationen omkring broer og fiskepladser fra land samt nummerering blev opdateret med det vi ved, og vendt grundigt ifht. tale om vilkår. Allan og Nicolaj har besigtigelsen med kommunen, og her må dialogen fortsætte.

Tur med kommunen 4. maj planlagt på kommunens initiativ og spørgsmål.

Opdaterede kort

– Erik iværksætter opdatering om et par uger, efter Allan og Nicolajs dialog med kommune.

Miljøindsatser

Elbefiskning:

– Der blev lavet en meget detaljeret brainstorm på mange vandløb. De relevante blev søgt ud ved kriterier om (1) hvor har vi tidligere lavet et vedligeholdelses- eller forbedringsprojekt der er værd at følge op på  og (2) hvor har der tidligere været mange fisk registreret for at efterprøve den generelle bestandsudvikling.

Allan melder tilbage til Jan, og spørger til datoer, så vi på kommende møder kan konkretisere planlægning og eventuel lodsejervarsling for tilladelse.

Gedderne sættes fri 1. maj – Er der noget vi skal være opmærksomme på?

Der er enighed om, at eventuelle spisefisk bør ligge mellem 60 og 80 cm, men det er ikke noget vi for nuværende laver kantede regler omkring. De generelle regler siger, at vi skal passe på bestanden, have særlig opmærksomhed på at skåne bestanden af store fisk og der er baglimits.

 Eventuelt

– Småbådsklub (Midtjysk) låner lokalerne for egen intern konkurrence 29-30 september.

– Orientering ved Allan om væsentlig miljøhændelse, Hørning Rensningsanlæg, mandag 17/4.

– Vi har ingen af bestyrelsen kendte oplagte kandidater til fiskeakademi

– Allan fortæller kort om dagens møde og væsentlige emner i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, samt hvorledes rådets prioriterede output formidles til selve Gudenåkomiteen.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502637