Referat bestyrelsesmøde 16/3-2023

Referat bestyrelsesmøde 16/3-2023

Til stede: Erik, Finni, Jesper, Lennart, Allan

Afbud: Henrik, Peter, Nicolaj

Formel aftale om bestyrelses roller 2023

Bestyrelsen konstituerer sig således:

 • Formand: Allan (Tidl. Næstformand)
 • Kasserer: Finni
 • Næstformand: Jesper (Tidl. Bestyrelsesmedlem)
 • Sekretær: Erik (Tidl.  Formand)
 • Bestyrelsesmedlem & lodsejeraftaler: Henrik
 • Suppleanter: Peter og Nicolaj
 •  Hushovmester: Lennart
  • Der ændres ikke væsentligt på fordelingen af de daglige opgaver mellem næstformand, sekretær og formand.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. februar samt godkendelse af referat fra generalforsamlingen 22.februar :  Godkendt.

Økonomi: Finni orienterer om foreningens økonomi, der er sund og i øvrigt ligner sig selv. Vores kassebeholdning og aktiver er passende ifht. antallet af medlemmer. Der skal følges op med Henrik for at sikre mulig betaling af en lodsejeraftale.

Projekt Medefiskeri samt fiskebroer: Det overlades til Allan, Erik og Nicolaj at gennemføre dette projekt. Der blev orienteret om det seneste interne møde (tirsdag 14/3) samt vores påmindelse til kommunen.

Vandløbspleje: Horndrup å – er det noget vi skal kigge på? Det besluttes, at eventuelle initiativer afventer at vi har andre gode initiativer iværksat, i det kommunens administration vil skulle inddrages i forbedringsprojekter som myndighed.

Arrangementer:

 • Vi skal sikre, at vi får fulgt op på arrangementer omtalt på generalforsamling.
 • Jesper vil gerne arrangere en fællestur til Gudenåen efter laks sidst på sæsonen. Forud vil der være en klubaften med fokus på grej og fiskemetoder. Foreningen er vært ved grillpølser og brød ved åen.
  Dette initiativ mødte meget stor opbakning og ros.
 • Der er løbende fluebindingsarrangementer med primært Finni og Ole som tovholdere. Der er plads til mange flere deltagere, og vi ønsker at se mange flere medlemmer. Allan sikrer at vi reklamerer herfor på Facebook.
 • Afholdte arrangementer: Foredrag om Venezuela.

Eventuelt

 • Erik orienterer om landsdelsmøder i DSF m.m. Disse invitationer overbringes til Allan.
 • Det aftales, at der fremover ikke afregnes for franskbrødsmadder og kaffe ved brede arrangementer såsom foredrag. Foreningen er vært ved dette, og det medtages i invitationer hvor relevant.
 • Arkivfacilitet: Der arbejdes fortsat på at vi sikrer relevante dokumenter i en form for arkiv.
  • Når der er tale om e-mail kommunikation med myndigheder eller aftaleparter, så er dette relativt sikkert i de tilfælde, hvor flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på korrespondancen. I tilfælde hvor formel korrespondance kun tilgår ét bestyrelsesmedlem, så skal der arkiveres en kopi.
  • Der skal laves en oversigt over vores aftaler, inklusive lodsejeraftaler, og hvem de er indgået med. Hvis de er uformelle, så skal de internt refereres med tilstrækkelig detaljegrad.
  • Andre ting der skal identificeres og arkiveres sikkert: Login (f.eks. hjemmeside), seneste regnskab.
  • Der er identificeret en hylde i pengeskab/brandskab, som tilgår dette formål. Relevante bestyrelsesmedlemmer har kode.
 • Vi skal huske at lave yderligere video til bådintro (Inklusive afbryder/batteriomskifter). Vejret har ikke været optimalt.
 • Båden: Jesper gennemgår kølruller og eventuelt behov for udskiftning. Båden ligger ofte skråt, og har ikke de rette kontaktflader til trailer. Spillet fungerer umiddelbart udmærket. Jesper iværksætter og koordinerer arbejde efter bedste vurdering.
 • Allan orienterer om bogen ”geddefeber”, og det at vi vil få 15 eksemplarer af den ved Silkeborg Fiskeriforening (Mange tak!), samt hvorledes de distribuerer den. Allan afhenter disse, og vi gør lignende tiltag som Silkeborg for at sikre en kontakt med vores juniorer, da vi pt. kun har et par junior-tilbud om året. Vi er i fortsat dialog/erfaringsudveksling med Silkeborg FF.
 • Der orienteres om at kommunen har ansat ny leder for ”Vand og Natur”, som starter 1/4.
 • Der orienteres kort om de nye undersøgelser som DTU Aqua og frivillige har lavet, der kan have indflydelse på de utroligt lave bidrag af ørred fra tilløbene vandløb, også i relation til vort fiskevand. Nogle resultater kendt, men arbejdet ikke færdigbehandlet og frigivet.
 • Bådmotor: Vi får den serviceret som aftalt ved Sejs Marine til efteråret.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502595