Generalforsamling 2023

Skanderborg Lystfiskerforening     Generalforsamling 22. februar  2023 .

Ialt 27 medlemmer var mødt op denne februar onsdag .

REFERAT 👍.

Kim valgt til dirigent
Formalia :Det konstateres at generalen er lovligt varslet. Alle enige herom. Alle bekræfter at have betalt kontingent. Alle er lovligt til stede og stemmeberettigede ved evt. afstemning.


Formandens beretning : 

Formandens beretning fremlagt kort i uddrag, da den var vedhæftet indkaldelsen. 

Det fremhæves, at der siden udsendt beretning indgået aftale med festival-klubben om Fiskevand og bro ved Vrold Østergård . Det blev nævnt at ny motor er indkøbt og installeret. 

Kommunens ønske om at kunne henvise andre til at bruge vore lokaler er afvist, men vores praksis med at være samarbejdsvillige ofte og gerne låner lokalerne ud til andre foreninger og organisationer fortsætter, men det er os der disponerer og sætter rammen.

På spørgsmål vedr. de oplevelser som kontrollen har med så relativt mange (1/3) af de kontrollerede, der ikke har alle papirer i orden, svarede  Lennart og Allan at det i det store hele foregår fredeligt, men med meget forskellige reaktioner fra de folk der blev kontrolleret.

Regnskaber 

Foreningens regnskab blev udleveret, studeret og gennemgået ved Finni. Regnskabet indeholder note om, at der er betalt penge uden bilag. Regnskabet er signeret af revisor Kim Rasmussen, som opfordrer til en opstramning.  Det bemærkes, at Sandartfestival er dyr, og at forøgede præmier ikke tiltrak flere deltagere. Foreningens regnskab godkendt.

Se  Bilag 1  : Regnskab 2022  

Bevilling fra friluftsrådet til broprojekt nævnt.

Fiskekortregnskab ligeledes udleveret. Det bemærkes, at der sælges kort direkte af kontrollanterne, men at alt kortsalg ellers er elektronisk fra og med 2022.  De dispositioner, der blev godkendt ved GF i 2022, er fortsat hensat.

Se  Bilag 2 : fiskekortregnskab -2022

Der stilles uddybende spørgsmål omkring broer og foreningens projektering heraf, inklusive økonomi. Der blev redegjort for dette.

 

Kontingent 2024 

Foreslår fastholdt kontingent. Kort note om at kontingentet til DSF stiger. Note om stigning i medlemstal (113).  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent i 2024 vedtaget.

Indkomne forslag 

Udvalg:  Udvalgstanken præsenteret. Det bemærkes, at omkostning over sammenlagt total 1000 kr skal afholdes af deltagere, men at der ellers er relativt frit spil.

Turudvalg

( to medlemmer der påtager sig at arrangerer to klubture i løbet af året inden for en økonomisk ramme af 1000 kr pr tur)  Peter vil gerne lave August-tur til Avernakø, og har kendskab samt lokale kontakter. Bemærker at der vil være væsentlig egenbetaling. Peter spørger til om nogen er interesserede i havfisketur (DGR). Blandede reaktioner.  Husk, de der arrangerer kan godt trække på andres arbejdskraft. 

Peter udgøre turudvalget. Flere må gerne melde sig.

Medeudvalg:  

(to medlemmer der vil tage initiativ til aktiv medefiskeri i klubregi. Der afsættes 2000 kr til udvalgets disposition) Der bliver stillet spørgsmål om medefiskeri og forfoder. Reglerne for brug af forfoder som de er ved Skanderborg Kommune præsenteret. 

Nicolaj og Klaus stiller op. og begge bliver valgt. 


Klubaften udvalg :

(to medlemmer der vil disponere 2000 kr til mindst to arrangementer i klubregi ) Ingen begrænsninger, ud over at det skal være relevant for lystfiskeri i en eller anden grad. En håndfuld (5) viser interesse i fluebinding. Lystfiskerforeningen Aros afholdt to foredrag i Januar. Bo Frier blev der arrangeret igennem DSF. Peter spørger til foredrag om elektronik. 7 fremmødte giver tilsagn på emnet. 

Henrik melder sig til klubaftensudvalg og vælges. 

 

Valg til bestyrelsen 

Henrik og Allan genvalgt til bestyrelse uden modkandidater

Parlamentarisk revisor.

Der indstilles til at Kim fortsætter og han accepterer. Genvalgt. 

Suppleanter:

Nicolaj og Peter. Begge genopstiller og vælges.

 

Eventuelt 

Klubkonkurrence afgjort.  Der opfordres til højere deltagelse.  Kun 8 har deltaget!  Der må være flere der fisker!  Finni vil gerne hjælpe med at tilmelde via Fangstjournalen. 

2022 resultatet Blev :

Nr. 3: Jesper Soele  Nr. 2: Henrik Soele og Nr. 1: Finni triumferer med 975 point, og vinder igen
Kæmpe tillykke!!! 

Bemærkning, at totalfredede fisk, fisk i fredningstid og fisk under mål må ikke tilmeldes.

Under eventuelt spørges der til sandartbestand. Der svares efter bedste evne, og der er omfattende dialog. Vi må konstatere, at fiskeriet er meget svært. Der uddybes detaljeret om udsætninger og det, at sådanne mht. sandart nok ikke er realistiske, og der refereres i øvrigt til tidligere dialoger med DTU Aqua om dette.

Erik får kort ordet med tak for god ro, orden og deltagelse, og Kim lukker generalen, mens Lennart sikrer relevant forplejning og kaffe. 

Formandsberetningen 2023

Fiskeriet :  Sandart-festival 2022 havde 22 deltagere, og der blev fanget en enkelt flot sandart og rigtig mange gedder. Sammen  med Effektlageret havde vi stor succes med en Aborre Dag med demo af grej og selvfølgelig med Predators Cup, som også i 2022 havde fuld hus. Det individuelle fiskeri har helt sikker givet mest succes efter Gedder og Aborrer, medens Sandarten vist kun dukker op ved konkurrencer. 

Fiskevand: Det fiskevand som vi råder over er uændret i forhold til 2022, men der arbejdes stadig på at få flere dele af søen med på vores kort.

Aktiviteter: I starten af marts havde vi et aborre-foredrag ved Søren Rajczyk med en relativt stor tilslutning.Der har været klubaftener, og der er blevet bundet nye fluemønstre. 

Kontrolindsats : Vore tre fiskerikontrollører har haft kontakt med mere end 55 personer, hvoraf 19 havde u-orden i papirerne og enten fik vejledning, forlod fiskeriet eller blev bortvist. 15 både blev kontaktet, og der blev i forbindelse med kontrolarbejdet fjernet en del affald, især ved Vestermose. Alt i alt har Allan, Lennart og Henrik brugt mindst 60 timer på kontrolarbejdet.

Vandpleje : Desværre Ingen aktivitet i 2023, så giv dig endelig til kende hvis du har lyst til at bidrage til at forbedre søens tilstand

Klub-båden: Klubbåden bliver nu udstyret med en mindre 4-taktsmotor, og vi bemærker at det siden 2020 er besluttet, at båden ikke bruges i saltvand, dels fordi det er for hårdt ved grejet og dels fordi traileren ikke er i tilstrækkelig god stand. En tur i saltvand kræver øget og målrettet vedligehold.  Båden kan undtagelsesvis bruges i nærliggende søer, men ikke længere væk end Silkeborg.

Gæstekort : Vi har stadig gæstekort til Horsens, Odder og Silkeborg. De bruges meget lidt, men  vi fortsætter med at tilbyde muligheden for at reservere på www.sandarten.dk

 Skole og Junioraktiviteter :  Vi tilbød de traditionelle ture for skolebørn. En medekursus, og en sommer og efterårs tur til put & take. Medetilbuddet havde 8 tilmeldinger, mange glemte dog at møde op. Et par ihærdige fiskere lærte dog at binde rigs, og fangede så en masse fisk lørdag morgen.Put and take sommerturen havde 8 deltagere, og efterårsturen havde 10 deltagere (heraf 5 ukrainske piger),  og næsten alle fik fisk med hjem.Jeg håber på fortsat hjælp til at gennemføre disse ferietilbud.

Fiskekort salget : Der er stort set kun solgt fiskekort via nettet, og mod forventning endte salget på samme niveau som 2021. 346 dagkort, 52 ugekort og 58 årskort, d.v.s. for i alt ca 48.000 kr. Af fiskekortregnskabet kan i se hvordan bestyrelsen håber at kunne disponere pengene.

Klub Konkurrencen/ Fangstjournalen : Finni vil under eventuel afsløre årets vinder, men jeg vil godt her beklage at der er så få der indrapporterer i Fangstjournalen – Ikke så meget for klub-konkurrencens skyld, men mest fordi bedre rapportering bidrager til at give viden om søens tilstand.

Gudenåsamarbejdet : Allan er kommet med i Brugerrådet for sejlads for Gudenåen, der er rådgivende for Gudenåkomiteen og kommunen. Henrik er suppleant.Der har ikke været væsentlige aktiviteter i den “formandsgruppe”, som prøver at koordinere holdninger og indsatser vedr. sager, der kan påvirke lokalt eller det samlede Gudenåsystem og fiskeri.

Samarbejde med kommunen: Allan er repræsentant i det grønne råd. Vi har deltaget i alle 4 møder, som imidlertid ikke det forløbne år har haft emner eller aktiviteter med betydning for foreningen.Kommunen har skiftet lidt ud i deres opstilling inden for vand og natur. Vi følger løbende op på Fuldbro-Mølle spærringen i Tåning Å. Der er fremskridt, men der går ofte lang tid imellem disse. Bevillingen udløber på et tidspunkt, så projektet skal meget gerne være realiseret med udgangen af 2024. Vi krydser fingre for at det lykkedes! Vore bestræbelser på at få markeret medepladser og tilladelse til at udlægge fiskebroer går langsom men sikkert fremad, så det er mit håb at vi allerede i år kan starte med små klubkonkurrencer med udgangspunkt i mede / karpe fiskeri.Vi er blevet holdt orienteret om den PFOS problematik der er omkring Svanesø og Sønderbækken, og Allan vil besvare eller indsamle eventuelle spørgsmål om dette trælse emne i forlængelse af denne beretning.

Vestermølle Foreningen : Intet væsentligt nyt, der berører SLF, men stigende energipriser kan betyde at vi kan blive nødt til at bidrage til driften af Vestermølle. Vort bidrag med Brunos servering til julemarkedet er meget påskønnet, og skal helst gentages også i 2023, så bidrag gerne med fisk i fryseren (fileteret og forsvarligt nedfrosset)

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502557