Tilbage til SLF

Historien om Skanderborg Lystfiskerforening

Historien

Skanderborg Lystfiskerforening blev stiftet den 11. februar 1952, kort tid efter at den gamle fiskeriforening var opløst. Foreningen blev startet af en lille gruppe fiskeinteresserede, og allerede efter det første år var medlemstallet stort. l 1954 blev foreningen medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Aktiviteterne koncentreredes i starten om en årlig fiskekonkurrence på søen samt en del hav og kystture. Om vinteren blev der afholdt klubaftener med bl.a. filmforevisning og foredrag

Tilgængeligt fiskevand var i starten Skanderborg Sø. I 1953 fik man fiskeretten ved Birkenæsgård til ca. 4,5 km af Gudenåen, og på et tidligt tidspunkt blev der udført et stort stykke arbejde med vandpleje ved Birknæs bl.a. ved opfiskning af gedder og udsætning af ørreder. Dette fiskevand har, fra januar 1994 og indtil marts 2000 været udlejet til andre foreninger. I årene 2001 til 2003 havde vi igen dette fiskevand, men fra 2004 valgtes åen fra, da det kun var ganske få medlemmer der udnyttede fiskeretten.

Bestyrelsen har siden arbejdet for nye fiskemuligheder til medlemmerne og fra 2005 har klubben haft aftaler med en række naboforeninger om udveksling af gæstekort til hinandens fiskevande.

Omkring 1970 skete der en del aktivitetsudvidelser. Da Fluebinding kom på programmet blev klubaftenen en ugentlig begiv enhed vinteren igennem. Foreningen fik overdraget fiskeretten på kommunens del af søen, og man lejede en del af Illerup å. I år 2000 købt foreningen en 13′ jolle og i 2003 anskaffede vi endnu 3 joller til udlån til foreningens medlemmer.

År 2003 fik foreningen klublokaler på kommunens ejendom ved Vestermølle hvilket betyder at de fysiske rammer for foreningslivet må anses for de bedst tænkelige.

Foreningen udfører vandløbspleje så søen og dens tilløb bliver attraktive steder for både fisk og mennesker. Der gøres et stort arbejde med restaurering af vandløb så yngleforholdene for især ørred kan bliver bedre og der er et projekt til forbedring af Skanderborg Sø vandkvalitet under forberedelse i samarbejde med Dansk Sportsfiskerforbund og Skanderborg Kommune. Hvert år udsættes der både ål og ørred i søen.

Fakta
Skanderborg Sø ligger meget centralt placeret i det midtjyske Søhøjland. Søen er på 732 hektar og næststørste sø i Gudenå systemet. En gennemsnitsdybde på 8 meter og en maksimum dybde på 19 meter gør den til en af de dybere søer i Danmark.

I søens nordlige ende ligger byen Skanderborg. Byen har 30.000 indbyggere og har selvfølgelig alt hvad du har brug for af indkøbsmuligheder. Faktisk kan du sejle direkte hen til flere af butikkerne i Skanderborg midtby.

Søen er fyldt med bugter, vige, odder og småøer. Det giver grobund for et rigt og varieret fugleliv, der bestemt er med til at gøre en fisketur på Skanderborg Sø til en god oplevelse – uanset fangstresultatet.

Skanderborg Sø afvandes af den lille Tåning Å, der leder vandet videre ud i den store Mossø. Skanderborg Sø er således den øvre del af Danmarks længste vandsystem, Gudenåen.

Fiskeretten
Der er flere muligheder for fiskeret på søen. Medlemmer af Skanderborg Lystfiskerforening har det største område. Det er vigtigt at holde sig godt orienteret om, hvor man må fiske og hvor man ikke må fiske. Overtrædelser straffes med bøde på kr. 500,-.

Søen og fiskene
Skanderborg Sø er en næringsrig sø, som huser en meget stor fiskebestand af såvel velvoksne rovfisk som talstærke fredfisk. Fisk, der i dag befinder sig i en stabil økologisk balance i søens uklare vand.

Skanderborg Sø har i mange år været kendt for sine mange og ofte store sandarter, der trives overmåde godt i det uklare vand. Således er der gamle traditioner for at fiske efter sandarterne, som efter fredningen i maj ofte er at finde nær gydeområderne med gruset eller stenet bund. Sandarten vejer i regelen 1-3 kg, men fisk på op mod 9 kg er en reel mulighed.

I de seneste år er Skanderborg Sø blevet noget nær verdenskendt i Danmark for sit fornemme fiskeri efter store gedder. Fiskeriet har i perioder været så godt, at selv de mest usandsynlige fiskehistorier har været aldeles sandfærdige. Gedderne udgør en værdifuld resurse for såvel vandmiljøet i søen som turisterhvervet i lokalområdet. Af hensyn til søens økologiske balance appellerer Skanderborg Lystfiskerforening derfor til at alle gedder genudsættes.

Aborrer er der også en del af i Skanderborg Sø, men modsat tilfældet med sandarter og gedder er der ingen gamle traditioner for at fiske efter dem. Man kan imidlertid opleve mange spændende stunder, når aborrerne i samlet flok har jaget stimer af småfisk op i overfladen – til glæde for både fugle og fiskere!

Er man til det fredfyldte fiskeri efter de ikke altid så fredelige fredfisk, er søen i verdensklasse. Her er der en sand overflod af skaller og brasen, hvoraf mange brasener kan blive flere kilo tunge. Det er således ingen tilfældighed, at hele tre nye verdensrekorder er blevet sat netop her siden 1994 – den seneste på næsten 150 kg fisk!

Gæstende medefiskere kan benytte sig af de fiskepladser, som kommunen har ryddet til dem og løbende vedligeholder i den ellers tætte sivbræmme langs søen.

Intensivt medefiskeri med kraftig forfodring er imidlertid ikke godt for søens vandmiljø, som i forvejen er hårdt belastet med næringssalte fra omgivelserne. Derfor har Århus Amt indført en begrænsning på 0,5 kg forfodder per fisker per dag.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=9694