Regler dansk

Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Fiskekortet giver adgang til fiskeri på de markerede områder i Skanderborg Sø, Henning /lille Sø, Døjsø, Svanesø og Vrold Vestermose.
Ved Skanderborg Sø og Henning Sø må der fiskes både fra båd og land.
Ved Svaneø, Døjsø og Vrold Vestermose må der ikke fiskes fra båd.
Fiskekortet giver kun adgang til lystfiskeri med stang, og fiskeredskabet må ikke forlades under fiskeriet.
Børn og unge under 18 år kan fiske gratis på arealer omfattet af dette fiskekort.
Alle mellem 18 og 67 år skal være i besiddelse af både det statslige fisketegn og fiskekort til Skanderborg Sø.
Indenfor en afstand af 100 meter fra søbadeanstalten og det midlertidige søbad, er fiskeri forbudt.
Medekonkurrencer skal anmeldes til og godkendes af kommunen via Skanderborg Lystfiskerforening. Ved forfodring må der max. anvendes 0,5 kg pr dag pr person.
Forfodring er forbudt i Vrold Vestermose, Døjsø og Svanesø af hensyn til miljøtilstanden.
Siv- og rørbevoksninger må ikke beskadiges, hverken ved tilgang fra land eller båd.
De offentlige regler for fredning og mindstemål skal overholdes hvis ikke andet er angivet i dette regelsæt.
Hver fisker må daglig maksimalt hjemtage 2 Gedder, 2 Sø-ørreder, 2 Sandarter og 2 Brasen medens Græskarper, Skælkarper og Spejlkarper altid skal skånsomt genudsættes. For alle andre arter gælder, at der daglig maksimalt må hjemtages en samlet fangst på 10 kg pr fisker.
Det henstilles at rovfisk om muligt genudsættes af hensyn til den økologiske balance i søerne. Alle hjemtagne fisk skal nyttiggøres.
Brud på dette regelsæt kan medføre bortvisning uden tilbagebetaling af indbetalt fiskekort gebyr.
Anvisninger fra fiskeribetjente skal efterleves.
Det henstilles at større flokke af rastende fugle ikke forstyrres unødigt. Vælg en anden fiskeplads og lad fuglene hvile og spise i fred!
Overskuddet ved salg af fiskekort vil fortrinsvis blive anvendt til ophjælpning af fiskebestanden i Skanderborg sø med tilløb, vedligeholdelse af fiskepladser, vandløbsrestaurering og andre natur- og miljøforbedrende tiltag omkring søerne.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501120