Vedtægter for Skanderborg Lystfiskerforening

1: Foreningens navn er: “Skanderborg Lystfiskerforening” (SLF). Adresse :    Vestermølle  Oddervej 82 8660 Skanderborg   sandarten@gmail.com  / www.sandarten.dk

2: Foreningens formål er:

Stk. 1: At fremme interessen for lystfiskeri

Stk. 2: At arrangere fællesture for foreningens medlemmer

Stk. 3: At arbejde for at opnå fiskeret for foreningens medlemmer

Stk. 4: At overvåge fiskerilovens bestemmelser angående mindstemål, fredningstider, rovfiskeri og lignende.

3: Foreningen tilslutter sig “Danmarks Sportsfiskerforbund” og forpligter sig over for dets love.

4: Som medlem kan optages enhver  der ikke er dømt for overtrædelse af fiskeriloven

5: Kontingent:

Stk. 1: Det årlige medlemskontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Kontingentet  inkluderer medlemsbidrag til “Danmarks Sportsfiskerforbund” og det forfalder til betaling hver den 15. januar. Medlemmer som tilmeldes pr. 1 august eller senere skal kun betale ½ kontingent indtil næste opkrævning.

Stk. 3. Kontingentrestance udover 1 måned medfører automatisk, at medlemmet slettes af medlemslisten.

Stk. 4: Et medlem, som slettes af medlemslisten p.g.a. kontingentrestance, kan kun genoptages som medlem mod betaling af det ikke betalte kontingent.

6: Ved udmeldelse af foreningen har intet medlem på noget tidspunkt krav på foreningens midler eller ejendom.

7: Medlemmerne er pligtige at rette sig efter bestyrelsens anvisninger for foreningens fiskevand og for foreningens arrangementer (Det kan være begrænsninger i fangstmetoder ,fangstbegrænsninger, lokale mindstmål og specielle fredninger)

8: Hverken foreningen eller noget medlem må leje eller forsøge at leje fiskevand, som er udlejet til en anden forening under “Danmarks Sportsfiskerforbund” eller medlemmer af en sådan forening.

9: Bestyrelsen bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med foreningens drift jfr. § 2).

10  Medlemmer, som skønnes at modarbejde foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen .Beslutningen kan ankes og skal så godkendes af den først følgende generalforsamling med to trediedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Det ekskluderede medlem har, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

11:Regnskabsåret ændres fra 2017 til at følge kalenderåret dog således at regnskabsperioden for 2017 dækker perioden fra 1. Oktober 2016 til 31. December 2017.

12: Regnskabet skal af kassereren afleveres til den parlamentariske revisor senest to uger  før afholdelsen af foreningens ordinære generalforsamling (jfr. § 14).

13 Foreningen tegnes ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrifter i forening og kun på den måde.

14: Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar måned.

15: Generalforsamlingen:

– Stk. 1: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når vedtægternes bestemmelser i øvrigt er overholdt.

– Stk. 2: Beslutninger træffes, når andet ikke er bestemt gennem foreningens vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

– Stk 3 : Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte

16: Bestyrelsen:

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2: Bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel ved elektronisk post. Medlemmer der ikke er tilstrækkelig “elektroniske” kan ved henvendelse til kasseren få tilsendt indkaldelsen i en papirudgave.

Stk. 3: Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling.

Det reviderede regnskab og fiskekort regnskabet fremlægges til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter.

Eventuelt

Stk. 4: Generalforsamlingen kan intet beslutte under dagsordenens pkt. 7.

Stk. 5: Alle forslag, der er bestyrelsen i hænde senest den 10. Januar har krav på at blive behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 6: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.Hvert år vælges  en revisor samt 2 bestyrelsessuppleanter

Stk. 7: Alle afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre eet   medlem forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 8: Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis, har adgang til og stemmeret på den ordinære generalforsamling.

Stk. 9: Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær

17: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel, som gælder for den ordinære generalforsamling

18: Når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, skal bestyrelsen senest 3 uger efter begæringens fremsendelse foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt.

19: Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er mødt.

20: Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

21: Ophævelse af foreningen kan kun ske gennem beslutning på den ordinære generalforsamling, hvor mindst 4/5 af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte er for forslaget. Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte træffer den endelige afgørelse. Foreningens midler stilles i så tilfælde til rådighed for “Danmarks Sportsfiskerforbund” og Fiskekortpuljen overføres til dem der overtager forvaltningen af det komunale fiskevand.

22: Disse vedtægter træder i kraft med øjeblikkelig virkning  (November 2016 )

 

Revideret Regelsæt for fiskekortets fiskevand

 • Fiskekortet giver adgang til fiskeri på de markerede områder i Skanderborg Sø, Henning Sø, Døjsø, Sortesø og Vrold Vestermose.
 • I Skanderborg Sø og Henning Sø må der fiskes både fra båd og land.
 • I Sortesø, Døjsø og Vrold Vestermose må der ikke fiskes fra båd.
 • Fiskekortet giver kun adgang til lystfiskeri med stang og fiskeredskabet må ikke forlades under fiskeriet.
 • Børn og unge under 18 år kan fiske gratis på arealer omfattet af dette fiskekort..
 • Alle mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af både det statslige fisketegn og fiskekort til Skanderborg Sø.
 • Indenfor en afstand af 100 meter fra søbadeanstalten og det midlertidige søbad,er fiskeri forbudt.
 • Medekonkurrencer skal anmeldes til og godkendes af kommunen via Skanderborg Lystfiskerforening. Ved forfodring må der max. anvendes 0,5 kg pr dag pr person.
 • Forfodring er forbudt i Vrold Vestermose, Døjsø og Sortesø af hensyn til miljøtilstanden.
 • Siv- og rørbevoksninger må ikke beskadiges,hverken ved tilgang fra land eller båd.
 • De offentlige regler for fredning og mindstemål skal overholdes hvis ikke andet er angivet i dette regelsættet.
 • Det henstilles at rovfisk om muligt genudsættes af hensyn til den økologiske balance i søerne. Alle hjemtagne fisk skal nyttiggøres.
 • Af følgende arter må der maksimalt hjemtages samlet to (2) fisk per fisker per fisketur: Sø ørred, Gedde, Sandart,  Brasen. For alle andre arter eksklusive ovenstående gælder, at der maksimalt må hjemtages en samlet fangst på 10 kg per fisker per dag.
 • Brud på dette regelsæt kan medføre bortvisning uden tilbagebetaling af indbetalt fiskekort gebyr.
 • Anvisninger fra fiskeribetjente skal efterleves.
 • Det henstilles at større flokke af rastende fugle ikke forstyrres unødigt. Vælg en anden fiskeplads og lad fuglene hvile og spise i fred!
 • Overskuddet ved salg af fiskekort vil fortrinsvis blive anvendt til ophjælpning af fiskebestanden i Skanderborg sø med tilløb, vedligeholdelse af fiskepladser, vandløbsrestaurering og andre natur- og miljøforbedrende tiltag omkring søerne.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501029