Referat Generalforsamling Skanderborg Lystfiskerforening 2024

Referat Generalforsamling Skanderborg Lystfiskerforening 2024

Afholdt 28. februar 2024 med start kl. 19:15
Fremmødte medlemmer i alt 21.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling.
Det reviderede regnskab og fiskekortregnskabet fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
 Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter.
På valg er (bestyrelse):
- Erik (genopstiller ikke).
- Finni (genopstiller)
- Jesper (genopstiller)
Suppleanter:
- Nicolaj (genopstiller)
- Peter (genopstiller ikke)
Eventuelt

Valg af dirigent
– Kim indstillet til dirigent og vælges enstemmigt.
– Kim gennemgik varsling og konstater lovligheden af generalforsamlingen
– Det konstateres at fremmødte medlemmer er stemmeberettigede

Formandsberetning fremlagt ved Allan
Der var på forhånd udsendt en detaljeret formandsberetning, som Allan henviste til, og på den
baggrund blev ordene begrænsede en smule, primært til det der ser fremad.
– To nye kontrollører i Nicolaj og Allan Vick. Velkommen ombord!
– Ny hjemmeside under opsejling, hosted igennem DSF tilbud.
– Husk gerne at like og dele ”sandarten” på det sociale medie Facebook. Det er væsentligt for
foreningens rækkevidde i markedsføring.
– Der er plads til flere på foreningsarrangementer. Kom endeligt ud af busken (Klubaftener, ture,
foredrag). Det er sjovere at lave initiativer når der er opbakning. Meld også gerne ønsker ud, eller tag initiativ. En forening er medlemmerne.
– Der er brug for hjælp til at afholde junior-put-mesterskaber 18. maj. Tag fat i Allan.
– Resultaterne af elfiskeriet gennemgået. Nogen der ønsker at bidrage til projekt og gennemgang i Horndrup Å? Et oplagt potentielt vandplejeprojekt.
– Nyt konkurrenceformat i 2024, lanceres ved ny bestyrelse.
– I 2024 barsler vi med flere arrangements-samarbejder med Effektlageret, for at sikre nogle flere forenings-initiativer. Dette være ting som medefiskeri og en predatordag a’la aborrefestival. Mere om det senere.

Der blev inviteret til spørgsmål og holdninger til beretningen og driften generelt (Minus økonomi)
– Peder B. spørger til om eventuelle ørreder fra Horndrup vil blive på vort fiskevand. Allan
bekræfter, at det er mindst lige så sandsynligt at eventuelle søørred-smolt fra Horndrup drøner
nedstrøms Tåning til Mossø og de andre søer. – Peder påpeger at det er ærgerligt at nok kan rende nedstrøms, og ikke også den anden vej. Dét er i den grad en rigtig betragtning. Der håbes på en snarlig løsning,

Allan redegør kort for VMP2 midler. Nogen mener løbet er kørt, formanden mener ikke at det nødvendigvis er helt tabt. Som bestyrelse gør vi alt vi kan af de kanaler vi har, søgt balanceret med ikke at forstyrre eventuelle processer.

– Der spørges ind til bro ved rampe, den er i elendig forfatning. Det svares, at vandstanden er
forhøj til indsats nu, men noget må naturligvis gøres. Der er heldigvis mange kapable kræfter i
foreningen mht. sådanne indsatser, disse gennemgås.
– Beretningen godkendes enstemmigt.

Regnskab fremlagt ved Finni
Finni gennengår regnskabet, og konstaterer at situationen forsat er fornuftig. Regnskabet er
skriftligt tilgået alle fremmødte. Egenkapital (saldo årsskifte 97.770 DKK) fremlagt, samt et
overskud for 2023 på 8.132 DKK.

– Der spørges ind til at driftoverskuddet er mindre end foregående år. Finni redegør for
investeringer, herunder særligt i ny 4T motor, samt at det fortsat er et overskud, og at vi faktisk ikke behøver give overskud, og da slet ikke med den fornuftige kassebeholdning.

– Der redegøres på opfordring for ”fremmedkapital” i regnskabet. Der er tale om kapital skyldig
fremmede (nøgledepositum), og posten har historisk heddet dette.
– Regnskabet godkendes enstemmigt.

Fiskekortregnskab ved Erik
Erik fremlægger kort fiskekortregnskabet.
– Et stigende resultat af fiskekortsalget for foreningen konstateres.
– Overskuddet af salget efter driftsudgifter og forpligtigelser er 34.481 DKK.
– Det bemærkes at hensættelser til Anløbsbro Dagmar (Vestermøllebro) kommer i spil snart.
– Ligeledes er der disponeret en del midler til slæbestedsbro, som nu er væsentlige.
– Der spørges ind til de fortsatte hensættelser, og der redegøres herfor. Der er rigeligt rum til
forbedringsprojekter og andre relevante initiativer. – Vilkårene omkring disse ”fiskekortmidler” kort gennemgået.
– Fiskekortregnskabet godkendes enstemmigt.

Kontingentfastsættelse
Allan fremlægger bestyrelsens holdning til kontingent, og tydeliggør at der næste år lægges op til en væsentlig kontingentstigning grundet DSF medlemskontingent nu index-reguleres år 2 mellem kongresser. Konkret vil det sige, at på næste generalforsamling (2025) vil der forventeligt indstilles til markant kontingentstigning for 2026, der skal dække denne stigning. Dette anslået i størrelsesorden 40-50 kr, og afhængigt også af foreningens fremtidige resultat.
– Det afføder spørgsmål til værdien af DSF medlemskab. Kim tager ordet og redegør for at DSF er mere end bladet. Allan giver konkrete eksempler på hjælp og konsultationer ved DSF i 2023.
– Forslag om fastholdelse af kontingent (gældende i 2025) enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag : – Ingen

Valg af bestyrelse og suppleanter
– Nicolaj vælges enstemmigt til bestyrelsen.
– Kim konstaterer, at der deraf skal findes 2 nye suppleanter.
– Lars P. stiller op som suppleant og vælges enstemmigt.
– Finni redegør, at Knud S. har stillet sig til rådighed som suppleant i fald der ikke er andre
kandidater? Der er ingen der stiller op, og Knud S. vælges derpå enstemmigt.

– Kim genvælges enstemmigt som parlamentarisk revisor.

Eventuelt

– Finni gennemgår lidt aktuelt om årets afholdte sandartfestival, samt ikke mindst  årskonkurrencen.
– Årskonkurrencen: 1. Jesper S. 2. Henrik S. 3. Finni.

– Den medtagne bro ved slæbestedet diskuteres meget i plenum. Erik vil se om han kan finde den oprindelige myndighedstilladelse, og Lennart melder sig til at kigge ind i priser og tilbud på en tilsvarende bro. Bruno, Jan, Jesper, Finni m.fl. stiller sig også til rådighed for det videre arbejde.

– Medlemskabet af DSF tages kort op til debat. Det gøres klart, at man med relevant varsel kan
vælge at stille forslag om udmeldelse til næste generalforsamling, men det er ikke noget
bestyrelsen støtter.

– Orla spørger til regler for sejlads og eventuelt fiskeri på Stilling-Solbjerg sø, også på kommunale arealer. Der opfordres til at læse den skiltning der er på stedet (Skanderborg Kommunes angivelige skiltning ved Fregerslev), samt på Århus kommunes hjemmeside vedr. Århus kommunes arealer. Bestyrelsen har ikke indgående kendskab til dette vand.

– Der spørges til i hvad omfang foreningen arbejder for fiskevand på Stilling Sø og Mossø. Der
arbejdes ikke aktivt for dette, da lodsejersituationerne er komplekse og meget sammensatte.
Tidligere udbudt fiskevand (begrænset matrikel) var svært tilgængeligt samt havde vilkår vi ikke
kunne løfte, herunder for opsyn og kontrol. Der henvises i øvrigt til at Naturstyrelsen stiller et
mindre areal i østenden af Mossø til rådighed for frit fiskeri, samt at vi har lånekort til rådighed ved Silkeborg Fiskeriforening, der har en del af Mossø i vestenden.

– Jan vil eventuelt gerne arrangere en tur på det gule rev. For at få 1/1 båd (12 pladser) skal man
dog booke omkring 1½ år ud i fremtiden. Der laves en lille analyse for eventuel interesse, og 4-5
stykker synes det er spændende. Hvis man booker en hel båd langt ud i tid skal foreningen hæfte
pladserne i et vist omfang. Der træffes ikke en endelig konklusion, bestyrelsen kan evt. arbejde
videre sammen med Jan.

– Jan foreslår en grejbytte/salgs-aften. Det medfører lidt snak om lignende arrangementer tidligere, samt senest en auktion for en del år siden. Der er enighed om at det nok igen kunne være en god ide.

– Jan foreslår et arrangement hvor der fiskes med og nørdes i gammelt grej. Gerne fra brinken. En spændende ide, som bestyrelsen nok tager fat i Jan omkring at arrangere.

– Der udtrykkes en stor anerkendelse for den enorme indsats Erik har ydet for Skanderborg
Lystfiskerforening igennem mange år som bestyrelsesmedlem, heraf flertallet som en meget aktiv og yderst vellidt formand. Det bakkes op med klapsalver.

Generalforsamlingen hæves ved Kim, og snakken går straks lystigt hen over kaffe og ostemadder.

————————————————————————————————————————

Formandsberetning 2024 – Skanderborg Lystfiskerforening

Fiskevand og lodsejeraftaler
Jeg er rigtigt glad for at vi er lykkedes med at udvide vores foreningsvand. Vi har indgået nye
aftaler om fiskevandet ved ”Vons” i Hylke Sø, nordvendt pynt ved ”Fattiggården”, og en formel
aftale med Skanderborg Festivalklub, der mest markant åbner for fiskeri i nordøstlige del af
Vrold Sø.
Vi har tidligere haft god hjælp af kommunen omkring opdatering af vores kortmateriale, men
efter skift af personale er det pt. ikke kendt hvornår nyt kortmateriale er på plads.
Kontrolindsats
De tre kontrollører har i alt været afsted med opsynskortet 29 gange, og kontrolleret 68
personer, hvoraf 17 ikke havde fiskekort til søerne. Langt de fleste tilfælde er løst mindeligt
ved at fiskekort er blevet indløst, mens enkelte er blevet bortvist. Kontrollerne har overvejende
været på brinken. Vi har hen over vinteren fået uddannet 2 nye kontrollører, hhv. Allan Vick og Nicolaj. Dermed har vi nu i alt 5 kontrollører. Der er også kommet ny forordning omkring kontrol af det statslige fisketegn. Det er nu blevet nemmere at indrapportere folk således at der opkræves afgift.

Hjemmesiden og Sociale Medier
Vi har haft lidt besvær med hjemmesiden, som dog atter er fuldt funktionel, og båd samt
gæstekort kan fortsat bookes. Der arbejdes dog pt. på at etablere en ny hjemmeside hvor vi
f.eks. får bedre hjælp omkring sikkerheden i siden. Finni og Ole har påtaget sig denne meget væsentlige opgave, og vi forventer på sigt at bruge de platforme som udbydes i samarbejde med DSF.
Året igennem har der været ca. 30 opslag på Facebook, med meget stor spredning i
rækkevidde. Sociale medier er en væsentlig markedsføringsplatform for vores forening, så tøv
endeligt ikke med at ”like”, kommentere på eller dele foreningens opslag. Det øger vores
synlighed betragteligt! Vi er som forening ikke til stede på hverken Instagram eller Snapchat. Tag endeligt fat i bestyrelsen hvis du har flair for disse platforme, og ønsker at bidrage til at foreningen markedsføres effektivt til alle aldersgrupper.

Foreningsarrangementer
Sandartfestival 2023 var ikke bare en fangstmæssig succes med bl.a. 3 store sandarter og en
kæmpe gedde, men deltagerantallet på 35 var noget højere end de senere år.
Predatorcup bød som altid på fuldt hus, og vi fortsætter det gode samarbejde med
EƯektlageret omkring dette arrangement.
Det blev til et enkelt godt foredrag om fiskeri i Venezuela.
Og så var der en tur til Gudenåen efter laks – En tur der bød på en sød Andersine og
spændende fangster, men ingen laks. Der var plads til mange flere end de 5 deltagere.
Slutteligt har der været en del klubaftener året igennem, og igen i år er der blevet bundet nye
spændende fluemønstre. Også her er der rigeligt rum til flere, så kom ud af busken og lidt
hjemmefra.

Børn og Unge
Den 20. maj vandt vores juniorer det ”Midtjyske klubmesterskab” for juniorklubber, hvor vi slog
Silkeborg, Horsens og Hadsten i Fyelmose Put and Take. Vi skal forsvare titlen den 18. maj i år.
Tag fat i mig, hvis i vil hjælpe med at gennemføre arrangementet. Vi vil også rigtigt gerne have
juniorerne til at booke datoen allerede nu! I sommer- og efterårsferierne afholdt vi de efterhånden traditionsrige arrangementer med ”medekursus” og ”put and take-ture”, i samarbejde med Skanderborg Kommune. Begge dele var igen ubestridte succeser.
I september markerede vi ”Naturens Dag” i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Miljø og fisk
2023 startede ud med masser af nyhedseksponering, men desværre var årsagen forurening
ved “polyfluoralkylstoffer”, bedre kendt som PFAS. Særligt Svanesø og Lillesø var i farezonen.
Yderligere undersøgelser på fisk, hvor man kunne undersøge ophobning af stoƯerne, gav dog
positivt nyt, og forbuddet mod at spise fiskene er igen afblæst. At vi ikke har deciderede
forbud gør dog ikke at alt er i den skønneste orden, og kommunen kigger fortsat på hvad der er
for kilder PFAS’erne siver ud fra, og hvordan forureningen måske kan begrænses eller
inddæmmes.
Fiskebestandene på gedde og en lang række fredfisk ser ud til at have det godt. Geddefiskerne
fanger store fisk, og medefiskerne oplever også et fint fiskeri med stor spredning på
fangsterne, hvilket indikerer at det står godt til. Vi oplever en øget interesse for karpefiskeri i søerne. For at komme det rettidigt i forkøbet og undgå konflikter har vi lavet en samling af særlige forhold medefiskerne skal være opmærksomme på. Jeg opfordrer samtidigt til at alle viser et ekstra hensyn og afstand til karpefiskere, da de ofte fisker på meget lange distancer.
Desværre glimrer sandarterne fortsat med deres fravær, og det er jo måske nok noget vi skal
vænne os til. Ønsker vi at sandarten skal have en lille chance for at genetablere sig er det dog
utroligt vigtigt at vi alle passer godt på de få eksemplarer vi har tilbage i søerne, ikke mindst i
deres gydetid. Måske værst står det til med søørreden. Der er ikke indmeldt lystfiskerfangst af søørred siden 2017, og da vi i September elfiskede en stribe vandløb for bestandsanalyse blev vores bange anelser bekræftede. Som noget nyt monitorerede vi også Horndrup Å, og her var der heldigvis lidt fisk og optimisme at registrere. Horndrup Å har måske potentiale for mere – Det arbejder vi videre med. Meld dig endeligt, hvis du brænder for at være en del af vandplejen.

Klubbåden
Vi satte ny 4-takt Suzuki motor på jollen i februar. Det er et rigtigt fint sæt, og der er kun 1-3
bookninger på den i måneden. Brug den endeligt noget mere i vores lokale vande!

Klub-konkurrencen
Der har været meget få deltagere i klub-konkurrencen 2023. Bestyrelsen arbejder på den
baggrund eventuelt at forny konkurrence-formatet. Jeg ser frem til at Finni afslører vinderen af mesterskabet 2023!

Vi ses til generalforsamlingen, hvor jeg ser frem til gode spørgsmål, ideer og initiativ-rigdom.

Knæk og Bræk i 2024!
Allan Mathiasen


								

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502754