SLF bestyrelsesmøde 8 . december 2022

SLF bestyrelsesmøde 8 . december 2022

Deltagere : Allan , Jesper , Peter og Erik

Dagsorden referat :

Bemærkninger til referat fra forrige møde :  Der var ingen.

Foreningens økonomi : ifølge Finni stadig en fornuftig økonomi.

Beretning fra DSFs kongres : Allan deltog som vores repræsentant og blev valgt som anden suppleant til forbundsbestyrelsen. DSF formandens understregning af at DSF skal fokusere på det brede fiskeri og ikke kun Laks og Ørred i åerne var meget positiv. Medlemsfremgang og vedtægtsændringer var hovedtemaet på kongressen som ifølge Allan i det store hele forløb i god ro og orden. Forbund- kontingentet for 2023 blev fastlagt uændret i forhold til 2022 og det varsles en % stigning i 2024.

Orientering om Brosnak med Festivalforeningen : Erik har talt med en repræsentant for Festivalforeningen om fiskebro og fiskeret ved Vrold Østergård med henblik på at vi etablerer en bynær fiskeplads på stedet til gavn for især byens børn og unge. Forslaget blev positiv modtaget, så hvis vi kan få lov af kommunen bliver vi sikkert enig om en aftale . Ved samme lejlighed drøftede vi fiskeret på søen ved “Kærligheden”, og også her blev vores forslag positivt modtaget, og festivalklubben vil drøfte dette yderligere. 

Orientering om Medeplads-snak med Skanderborg kommune : Allan, Allan og Nicolaj har været på besigtigelse med gode folk fra Skanderborg kommune for at fastlægge hvordan vi kan tilrette vore mede fiskepladser og fiskebroer ved søen. Der var positiv snak for det meste, men ikke endelige aftaler, i det kommunens folk skulle afklare en række spørgsmål. De ville vende hurtig tilbage med svar på i hvilket omfang vore ønsker kan imødekommes, samt vejledning ved forhold der kræver ansøgning. 

De emner der blev drøftet var etablering af numre på de pladser vi bliver enige om, nye pladser ved Næsset og Holtsbækkens udløb og placering af fiskepontoner ved Vrold Østergård og i Lillesø, samt brorenovering ved gennemløbet ved Dagmarbroen/Adelgade.

Vi afventer kommunens tilbagemeldinger.

Eventuel : 

Jydsk småbådsklub har igen ønsket at låne vore lokaler i forbindelse med et af deres klubarrangementer på skanderborg sø. Der var enighed om at når de har købt fiskekort til søen, så lader det sig gøre som et foreningssamarbejde på medlemsbetingelser. Deres arrangement skal foregå 29. og 30. september 2023.

Peter opfordrede til at vi i forbindelse med fremtidige arrangementer (f. eks. fra Effektlageret) gør mere ud af at markere foreningen med henblik på at hverve nye medlemmer.

PFAS snak: Der har været en del snak om PFAS/PFOS forurening i Svane sø og Sønderbækken. Vi viderebringer information via Facebook og foreningens hjemmeside. Vi fraråder indtil videre at spise fisk fanget både i Svanesø og Lille sø. Der er stadig undersøgelser igang, og der kan læses mere om PFAS i Svanesøen og PFOS i Sønderbækken her: https://www.skanderborg.dk/nyheder/fiskeri-fraraades-i-svanesoeen  

Erik spurgte til kendskab om regler for uddybning og grødeskæring i  sønderbækken hvortil Allan oplyste at der burde være  et regulativ for vandløbet. Hvis der skal  gøres noget skal der tilladelse fra kommunen.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502532