Bestyrelsesmøde 27. januar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 27. Januar 2022

Til stede : Niels Otto, Allan , Lennart , Henrik og Erik

Godkendelse af referat fra 2.december 2021: Ingen bemærkninger

Økonomisk status : I Finnis fravær kunne vi blot tage til efterretning at vores økonomi er uforandret god og regnskabet for 2021 ser fornuftig ud. Vi afventer revisors udtalelse men anser regnskabet for klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

Tilbagemeldinger på Sandarten.dk : I det omfang sandarten.dk er kigget igennem er der kun positve tilbagemeldinger. Finni har påpeget nogle små unøjagtigheder (der er rettet) men alle er stadig velkomne til at påpege fejl eller uklarheder og meddele dem til Erik.

 

Afklaring omkring årets generalforsamling : 

Medlemsforslag til beslutning på generalforsamlingen :

Der er indkommet 3 forslag inden fristen udløb :
1 : Forslag om genudsætning pligt af alle karper fanget i alle foreningens vande.
2 : Etablering af et antal markerede medepladser så der kan fiskes fra land.
3 : Etablering af mede-platforme 

Erik kontakter forslagsstillerne med henblik på forventningsafstemning i forhold 
til bestyrelsens stillingtagen til forslagene. 
Bestyrelsen er meget positive over for de tre forslag.
  • Bestyrelseskandidater :
  • Niels Otto ønsker efter 40 år i bestyrelsen at der findes en afløser men de øvrige bestyrelsesmedlemmer er åbne for at fortsætte. Drøftelse af mulige kandidater medførte kun en enkelt ide som Erik prøver at følge op på. Vi overlader til den nyvalgte bestyrelse at bestemme hvem der skal vælges for 2 og hvem der vælges for eet år..
  • Praktik inden generalforsamlingen :
  •  Erik opstiller en  dagsordenen så den kan blive udsendt inden for de tidsfrister der er i vedtægterne.
  •  Valg af dirigent kommer til at ske på generalforsamlingen .
  •  Erik skriver en beretning der orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling og udsender den eventuel sammen med indkaldelsen.
  • Finni og Erik har færdiggjort henholdsvis  forenings regnskab og fiskekort regnskabet til fremlæggelse. Finni sender til godkendelse hos revisor 
  • Fastsættelse af kontingent. Finni prøver at få tal for DSF kontingentets stigninger i 2022 og 2023 med henblik på  at fastlægge bestyrelsens forslag til kontingentet i 2023
  • Finni og Jesper bliver enige om hvem der er vinder af klub konkurrencen og giver Erik de nødvendige oplysninger så han kan stå for at udråbe vinderen når GF er slut.

Eventuel :

Om Fuldbro mølle kunne Allan udtrykke  meget stor glæde over, at Miljøstyrelsen har bevilget Skanderborg kommune de ansøgte midler til det fortsatte arbejde med Fuldbro Mølle projektet. Foreningen er indstillet på at hjælpe med alt hvad der er muligt, for at sikre realiseringen af projektet, hellere før end senere. Dette projekt vurderes som havende meget stort potentiale i forhold til fiskebestande i foreningens fiskevand. 

Bestyrelsen er indstillet på at disponere “fiskekort-midlerne” til en større renovering af broanlæg ved Vestermølle, naturligvis under forudsætning af at der fortsat vil være uændret adgang for lystfiskere.

 

– Således husket og påmindet   Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502293