Bestyrelsesreferat 2.december 2021

Bestyrelsesmøde 2. december 2021

Deltagere: Jesper, Allan, Henrik; Finni, Lennart og Erik.

Referat:

● Godkendelse af referat fra forrige møde. Intet at bemærke.

Vores aktuelle økonomi : Stadig fornuftig økonomi uden store udsving.

Foredraget 12. januar: Allan lægger tilbuddet ud på facebooksiden og Erik
udseender en reminder lige efter nytår samtidig med en nytårshilsen.

kajaksnak: Allan har haft god kontakt, og der er aftale om uddybende dialogmøde
DSF møde 8. nov: Allan oplevede mødet mest som en DSF redegørelse for mange
aktiviteter omkring bekendtgørelser under revision og relaterede initiativer. Mødet
havde begrænset mulighed for snak om emnerne.
Gudenåsamarbejdet: Mødet blev afholdt med henblik på at diskutere arbejdet
omkring helhedsplanen for Gudenåen overordnet, samt komme tilbage på sporet
med et fornuftigt samarbejde Gudenå-foreningerne imellem, hvilket bestemt
lykkedes.

Fiskekort Handel: Vi sløjfer de fysiske salgssteder mod at vejlede disse i at “sælge”
via QR kode direkte på Fiskekort.dk. Erik får fremstillet selvklæbende skilte til
erstatning for de eksisterende og får dem anbragt / opsat de relevante steder.

Regler for fiskeri på vores fiskevand: Alle bedes gennemlæse Sandarten.dk’s
tekst med regler (gerne også den tyske, engelske og polske), med henblik på at
finde de fejl jeg givetvis har begået. Giv mig besked om fejlene men tænk også om
der er ting vi ønsker at ændre i reglerne, for vi ønsker ikke at lave væsentlige
regelændringer uden at konsultere generalforsamlingen.

Generalforsamling den 23.februar – Finni forbereder regnskab og sikre at det bliver
godkendt af revisoren, og så finder han vinderen af Skanderborg sø-konkurrencen
(Jesper er revisor på den opgave).
Erik laver årsberetning og fiskekort regnskab og har udkast til mødeindkaldelse klar til
næste bestyrelsesmøde i starten af januar. Til det møde må der gerne være forslag til
bestyrelsesmedlemmer og eventuelle forslag til reviderede fiskeregler hvis det
skønnes aktuel. Der er indkommet forslag fra Allan Vick om tvungen genudsætning
af Karper (Og suder?).
Hovedreglen for vores fiskevand er de nationale fredningsbestemmelser og
mindstemål, og så må hver fisker maksimalt hjemtage 2 sandart ,2 ørred, 2 gedder
og 2 brasen pr dag. Af alle andre arter må hver fisker kun hjemtage max 10 kg fisk pr
dag.

● Mere fokus på medepladser: Vores tur ved søen giver anledning til at vi reviderer
kortets markeringer af fiskepladser fra land, men vi kommer ikke til at anvise steder
hvor der kan overnattes. Henrik og Erik vil sammen gennemgå vores kort så det
bliver dækkende for vores fiskevand.

● Sandarten.dk er revideret – Erik har brugt ukristelig meget tid på at revidere
sandarten.dk for at den skulle blive lettere at finde rundt i, og han ser meget gerne
positiv kritik med henblik på at fjerne fejl og gøre den endnu mere overskuelig. Meld
gerne tilbage inden alt for længe medens jeg stadig kan huske hvordan tingene
hænger sammen.

● Eventuel :

Vores aftale om det kommunale fiskevand er forlænget på uændrede betingelser.

Arrangementer i 2022:
4-5. juni Sandart Festival
8-9. Predators cup

Allan overvejer junior ture efter “vintergedder” og “ Hornfisk”. Erik sender
listen over juniormedlemmer.

Allan undersøger, om Silkeborg har haft succes med deres ”Nyfiskertur”, hvor en erfaren fisker og en der håber at blive det fisker sammen i båd, samt om vi kan lade os inspirere til et lignende arrangement.

Finni undersøger om der kan etableres “mand over bord” træning.

Lennart holder kontakt til Benny med henblik på at hjælpe men klubben involveres
kun med udlån af båd og fiskegrej – ikke som tilrettelægger eller lærer, men det kan
godt være at enkelt personer vil bidrage ved et eventuel arrangement.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502247