Referat fra SLF generalforsamling 2020

Generalforsamling   

Skanderborg Lystfiskerforening, 

 

Februar 2020    Antal fremmødte: 16

Generalforsamling indledt med et kort mindeord for Kjeld.

Punkt 1 : Valg af dirigent :

Kim Rasmussen valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamling er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Det bekræftes, at alle er betalende medlemmer.

Punkt 2: Formandens beretning ( bilag 1 )

Formandens beretning er udsendt på forhånd og følgende punkter blev fremhævet:

– Beklagelig lav deltagelse i Sandart festival, der dog gav en fanget  sandart ud over de sædvanlige gedder.

– Stor deltagelse i Predator Cup. Det er lidt et skue, og det anbefales at slå vejen forbi.

– 26 kontroller udført og dokumenteret af vore 4 fiskerikontrollører

– Der er ikke nye aftaler om fiskevand, og vi har intet mistet, så status quo.

– Vi forventer at fortsætte eksisterende gæstekort ordninger. Husk i den forbindelse at være oprettet som medlem på vores hjemmeside.(send anmodning til sandarten@gmail.com 

– Juniorklubben er en fin succes, og der er stor entusiasme fra de unge mennesker. De 6 gutter møder næsten altid fuldtalligt op.

– Der har været ok tilslutning for ferie initiativer i Skanderborg Kommune, og vi gentager tilbuddet i sommer og efterårsferien 2020.

– Dag/uge/årskort salg på over 30.000 kr Det er en lille stigning i forhold til 2019 men bemærk, at disse penge ikke går til foreningens drift 

– Julemarked med lækker fisk var igen en stor succes. Tak til kokken Bruno, og for diverse medlemmers bidrag til at fange fiskene.

– Allan repræsenterer lystfiskerne i Det Grønne Råd

– Formand Samarbejdet Gudenå-foreningerne har været på pause i 2019, men starter op igen i 2020.

– Der indberettes relativt lidt til Fangstjournalen, og det er endda halveret fra 2018 til 2019. Det handler nok om, at fangsterne ikke bliver tilmeldt. Der opfordres til at bidrage, da der er brug for data.

Spørgsmål og kommentarer til beretning?

– Det er besværligt at bruge Fangstrapporten.

Mange kan ikke finde ud af det men  Finni tilbyder sin hjælp omkring registrering og anvendelse af app’en på onsdagsklubben

– Orla tilføjer, at en del medlemmer har hjulpet DTU i deres arbejde med bestandsanalyser

Der var tak til Erik for god og fyldestgørende beretning.

 

Punkt 3: Regnskab

Regnskabet for 2019 blev distribueret til alle i kopi. (Bilag 2) 

Det kunne konstateres, at det var godkendt ved revisor Kim Rasmussen.

Finni gav en kort gennemgang af dette regnskabs relevante poster og ændringer.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet, som godkendes.

 

Fiskekort Regnskabet (bilag 3) (dag/uge/årskort) desuden omdelt og fremlagt kort.

Danskefiskekort.dk har den største omsætning og er største bidragyder.

Der spørges ind til hvordan der disponeres over pengene. Erik uddyber de begrænsninger der er, altså at pengene ikke kan gå til foreningens almene drift. Bemærk, at det er efter aftale med kommunen, da kommunen stiller en del vand til rådighed, og har stillet disse betingelser. Vi må eksempelvis kun delvist dække leje af fiskevand med disse midler men vi kan fortsat anvende en disse midler til fornuftige vandpleje initiativer og forbedring af adgangsforhold til søen.

Der spørges til garn fiskerettigheder, og uddybes hvorledes rettigheder er lejet både for at få fiskevand men også for at vi kan fastholde at der må ikke stå garn på foreningens vand.

Der tales om Fuldbro Mølle og eventuelt omløb så der bliver fri passage for fisk mellem Mossø og Skanderborg Søerne . Fuldbro mølle er en spærring der i vandplan sammenhæng skal fjernes men processen forudsætter enighed med lodsejere og myndigheder.Der arbejdes på sagen.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021 , Dette blev vedtaget.

Finni fortalte at der i 2021 muligvis kommer en stigning i kontingent til forbundet på ca. 40 kr og i 2022 yderligere 20 kr, men det afhænger alt sammen af kongressens beslutninger.Konsekvenserne i Skanderborg Lystfiskerforening tager vi stilling til på næste års generalforsamling.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse, revisor og supplanter

Niels Otto og Henrik er genvalgt som bestyrelsesmedlemmer

Kim er genvalgt som revisor

Jesper og Lennart er genvalgt som suppleanter

 

Punkt 6: Vindere af Skanderborg Sø Årskonkurrence

Der er kun 8 medlemmer der har indberettet fangster som kan indgå i 

Skanderborg Sø Årskonkurrence 

Jesper nummer 3 (med kun kun 4 fisk: 3 gedder og en sandart!)

Henrik nummer 2 (29 fisk tilmeldt)

Finni nummer 1 (967 point for 36 fisk: Skaller, rudskaller, brasen, gedder og aborrer, og så er der lagt billeder ind på omhyggelig vis!) Stort tilykke til Finni. 

Erik sikre at få Finni indgraveret pokalen

Der var dernæst en kort repetition af reglerne for deltagelse i konkurrencen, samt hvorledes

pointene opgøres. Endnu engang pointeres at tilmelding til konkurrencen skal ske via fangstjournalen og det gentages, at medlemmerne gerne hjælpes hermed.

Punkt 7: indkomne forslag ; Der er ingen forslag stillet.

 

Punkt 8 : Eventuelt

Orla mener  at det er oplagt, at vores facebook-gruppe skal være åben så  alle kan lave opslag. – Det uddybes kort hvorfor det er valgt at have en redaktør, men forslaget er taget til efterretning.

Der mangler regler for brug af båden, f.eks. indstilles der på ekkolod, og båd er ofte efterladt

Beskidt. – Derfor  opfordres til at man tage billeder som sendes til Lennart.

Der tales om at sætte net eller anden skridsikring (Vinyl, grønt tæppe etc.) på bådebroen, da den kan blive meget glat.Desuden foreslås en redningskrans ved slæbestedet. Det påpeges, at der er en ved sejlernes bro. Det vil blive overvejet.

Der ligger nogle både og jagt joller der skæmmer, nogle delvist i vandet. Kan vi skubbe på for at rydde op i dette?

Afslutning

Formanden får kort ordet og bekræfter, at punkter under eventuelt vil blive overvejet og 

takker desuden for god ro og orden. Der sættes kaffe over og generalforsamlingen hæves!

 

Bilag 1

Formandsberetning 2019

Om årets fiskeri ,vandpleje og kontrolindsats : 

Sandart festival og Predator cup blev begge gennemført til stor tilfredshed , dog kunne deltagelsen i Sandart festivalen godt have været større. Det øvrige fiskeri på søen var ikke imponerende men gedder og Aborrer blev dog hentet op af vandet adskillige gange. Især var aborrene til at få i tale efter sommerferien. 

Fiskeri kontrollørerne har været ude 26 gange og kontaktet 31 fiskere hvoraf 3 lovede køb af fiskekort, 2 forlod vandet og resten havde tingene i orden.

Om klub aktiviteter 

Årets har budt på få aktiviteter ud over de traditionelle fluebindings aftener. Niels Otto har hjulpet med støbning af pirke og bling og vi har som sædvanlig deltaget i de to markeder på Vestermølle hvor især julemarkedet med uddeling af Brunos fiskesuppe med geddeboller og Aborre snacks var populær. 

Om fiske vandet . 

Der er  ikke afsluttet aftaler om nye områder med fiskeret. 

Fangsterne fra vore konkurrencer er desværre ikke med men sandart festivalen gav 1 sandart (79 cm) 25 gedder og 1 Aborrer. Ikke imponerende af 22 mand. 

 Predators cup hvor 250 mand i 75 både og 21 kajakker fangede 1 sandart , over 160 gedder og over ca 330  aborrer var også i år en stor succes.

Om Gæstekort og båd

Vore gæstekort til Odder, Horsens og Silkeborg benyttes kun i begrænset omfang men ordningen fortsætter. Husk at kortene kan hentes elektronisk på www.sandarten blot du har fået adgang til at logge på som medlem af SLF.

Båden som jo også kan reserveres via www.sandarten.dk er brugt lidt oftere efter at den er blevet opgraderet med et bedre ekkolod og el-frontmotor med ankerfunktion.

Om Junior og Skole aktiviteter

Juniorene er i gang med en serie klubaftener med både fiskeri og grejfremstilling. Allan har tilrettelagt og gennemfører sammen med Niels Otto Jesper og Lennart 10 torsdags aftener.

Skole aktiviteterne med Bådture og P&T fisketur fortsætter vi med i 2020 hvis vi stadig kan få opbakning og hjælp til gennemførsel.

Om salg af fiskekort

Årets salg af fiskekort er gjort op og jeg kan oplyse at der solgt 173 dagkort, 46 ugekort og 44 årskort. Det er lidt mere end sidste års salg (ca 33150 kr og udgifterne er ikke vokset så fiskekort puljen vokser stadig lidt.

Om Vestermølle og Grønt råd

Deltagelse i “Forårs markedet” og især “Julemarkedet” ser vi som en forpligtelse og har skylder foreningen en tak til især Bruno og Lennart for aktiv deltagelse men også Ole og Finni bidrog i 2019 med fisk til Brunos køkken.

Det grønne råd har ikke haft de store sager af direkte betydning for SLF. Allan deltager i rådsarbejdet i stedet for Erik

Om Gudenåsamarbejdet:

På grund af flere formandsskifte i foreningerne langs gudenåen er der ikke afholdt møder i 2019 men samarbejdet genoptages i marts 2020.

Om Fangst Journal og konkurrencen

Kun få medlemmer indberetter deres fangster på Skanderborg sø til fangstjournalen og det er rigtig ærgerligt da viden om hvad og hvor meget der fanges kan være nyttig når søens tilstand skal bedømmes. 

Nedenstående er tallene for de seneste år : 

År Aborre Gedde Rudskalle
2016 10 22  
2017   34  
2018 324 67 10
2019 64 54 30

Stor tak til alle for indsatsen

Bilag 2

Se her :   Årsregnskab 2019

Bilag 3

 

FISKEKORTSALG TIL SKANDERBORGSØERNE 2019

dagkort ugekort årskort Solgt for 10% forhandler til konto
a 50 kr a 150 kr a 400 kr kr provision 3675579369
Signe E Mortensen 0 0 0 0 0 0
Skanderborg Sø Camping 3 7 2 2,000 200 1,800
Skanderborg Vandrerhjem 17 11 4 4,100 410 3,690
Skanderborg hus 5 3 4 2,300 230 2,070
Søsporten 0 0 0 0 0 0
Løssalg 9 0 0 450 45 405
Fiskekort.dk 65 0 13 8,450 845 7,605
danskefiskekort.dk 161 13 18 17,200 1,720 15,480
I ALT 2015 260 34 41 34,500 3,450 31,050
Salgs Udvikling
ÅRSTAL DAG UGE ÅR OMSÆTNING
2019 260 34 41 34,500
2018 173 46 44 31,150
2017 243 33 28 28,300
2016 196 39 25 25,650
2015 207 34 45 33,450
2014 254 46 47 38,400

Fiskekort regnskab 2019

Resultat for 2019 2018 2017
Indtægt ved salg af fiskekort 34,500.00 33,150.00 28,300.00
Renteindtægter 34.70 33.19 32.25
Indtægter i alt 34,534.70 33,183.19 28,332.25
– 10% til forhandlerne 3,450.00 3,315.00 2,830.00
– 6% til SLF (administration) 2,070.00 1,989.00 1,698.00
Leje af fiskevand 12,000.00 12,000.00 8,000.00
Fiske Opsyn 2,400.00 2,400.00 1,800.00
Bådudstyr,uddannelse,juniorer, 6,235.00 0.00 5,495.00
Gebyr 0.00 0.00 40.00
Udgifter i alt 26,155.00 19,704.00 19,863.00
Årets resultat 8,379.70 13,479.19 8,469.25
BRUTTORESULTAT (KORT SALG) 8,345.00 13,446.00 8,437.00
Status pr pr 31.12.2019 pr 31.12.2018 pr 31.12.2017
Beholdning
Danske bank 3675579369 353,511.11 337,420.61 326,940.42
tilgode hos sælger ** 10,665.00 18,495.00 14,910.00
Beholdning i alt 364,176.11 355,915.61 341,850.42
Udestående og disponeret
Ubetalt 6% adm til SLF 2,070.00 1,989.00 1,698.00
Disponeret leje af fiskevand 2019 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Disponeret slæbested og skilte 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Udestående og disponeret i alt 19,070.00 18,989.00 18,698.00
Udisponeret 345,106.11 336,926.61 323,152.42
Regnskabet opstillet og revideret :
Finni Pedersen Erik Fischmann

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501934