Skanderborg Lystfiskerforening Bestyrelsesmøde 5. December 2019

Skanderborg Lystfiskerforening Bestyrelsesmøde 5. December 2019

Til stede var Niels Otto, Jesper, Henrik, Allan, Lennart og Erik.

Dagsorden :

Bemærkninger til forrige referat ? Ingen bemærkninger.

Foreningens økonomi : Erik kunne fra Finni oplyse at foreningens økonomi stadig er fornuftig og der forventes ikke væsentlig overskud eller underskud i 2029.

Foreningsbåden – Der vedligeholdes løbende og båden er i fin form, flere kunne få glæde af den især efter at Allan har lagt en god vejledning i anvendelsen af den nye frontmotor. .

Junioraktiviteter : 

Junior torsdagsaftener / aktiviteter iværksættes efter nytår (se program på vores facebookside) Allan sender revideret skema til besstyrelsen,Der var fuld tilslutnng til Allans udspil.

Vi besluttede fortsat at tilbyde deltagelse i Skoleaktiviteter i sommer og efterårsferien 

Et forslag fra HOS om junior samarbejde blev vendt og der er enighed om at hvis det handler om juniorer  far forskellige foreninger deltage i nogle af hinandens aktiviteter så vil deltage i hvad vore juniorer er intereseret i.

 Vandpleje :

Udsætning af fisk i skanderborg sø vil  ifølge DTU ikke give noget særlig til fiskebestanden på kort sigt.

EL fiske og arbejdet med at forbedre vandløbenes og søens steder hvor fiskene kan yngle mangle stadig ideer og viden. DTU Auqa har lovet at hjælpe med ideer – Allan forsøger at fremskynde deres svar.

Fra Niels Åge har fået overdrager er særdeles velfungerende spule-apparat så  vi med kort varsel kan spule gydebanker i de vandløb vi holder øje med. Andre foreninger har selvfølgelig stadig ret til at låne spuleren men vi opbevarer og holder den ved lige,

Vandråds arbejdet er  så småt ved at komme igang igen . nu med en anderledse positiv tilgang så vi skal prøve t ruste os til at støtte Allan og vandrådene med konkret viden om de lokale vandløb..

Fiskeplatforme : Erik har forsømt at bring sagen til kommunen så vi kan få den nødvendige tilladelse til at etablere to fiskeplatforme i Skanderborg søerne. Det vil fohåbentlig ske straks i det nye år.

Eventuelt og næste møde.

Lennart er så småt ved at få ryddet op i laden og i den anledning blev det slået fast at kun bestyrelsen kan give andre lov til at opbevarer effekter i laden. De ting andre vestermølleforeninger har i laden kan blive der med omfanget må meget gerne reduceres.

Ser Lennart en mulighed for at forbedre adgangsforholdene for bådene i laden er han velkommen til at sætte det i værk 

Allan fortalte om Vandmiljø plan 3 der skal bringe mange vandløb tilbage i arbejdet med vandmiljøet men retnngslinierne mangler. Han nævnte også planer om at hæve vandstanden i dele af Illerup å så ikke udgravede fund oversvømmes og derved sikres for fremtidige undersøgelser.

Allans er godt tilfreds med sin deltagelse i det Grønne råd og håber den vej at få mulighed for at påvirke holdningen til vandplaner og vandmiljø.

Fra det grønne råd kunne Allan berette at der er et projekt i støbeskeen omkring Kollens mølle der kan komme til at påvirke gyde mulighederne i Århus å tilløbet.

Næste møde bliver den 16. Januar hvor det primært bliver dagsordenen til Generalforsamlingen den 26. Februar det kommer til at handle om.

Julefrokost 2019

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501886