Udsætning af fisk i Skanderborg sø

Udsætning af fisk i Skanderborg sø: På generalforsamlingen blev spørgsmålet om udsætning af fisk i Skanderborg sø rejst, og bestyrelsen har efterfølgende drøftet om det er en god ide.

I den forbindelse har Allan haft en række kontakter til DTU Aqua om perspektivet og her er Allans referat af samtalerne:

Jeg har haft et telefonmøde med Søren Berg (DTU Aqua), og vi kom ganske langt omkring. Jeg har forsøgt løst at referere det væsentlige:

Helt kort, så gør Søren det klart, at der er mange detaljer, der skal tages højde for i ørredudsætninger. Grundlæggende er udsætningsplaner baseret på en understøttet vurdering af, hvor meget der er plads til. Eller rettere hvor meget der er plads til, som forventeligt ville have været til stede, hvis ikke mennesket havde været i negativt indgreb med naturen og fiskebestandene. I fiskeplejen gør de det fortsat klart, at det største perspektiv findes i miljøforbedring.

Finn og Søren havde talt emnet igennem ud fra foreningens henvendelse, og særligt det, at vi har lidt midler, vi kan bruge, fremhæves som et stort plus. Finn Sivebæk vil gennemgå tilløbene til Skanderborg, og så vil han melde tilbage til os – muligvis med et forslag om et fysisk møde – for at diskutere mulighederne for at lave yderligere forbedringer i tilløbene.

Søren gjorde det klart, at flere og flere går den vej, også omkring søer. Der er simpelthen i DTU’s optik langt større perspektiv i naturlig re-produktion, og fiskebestandene i søer har vist sig særdeles svære at påvirke positivt, hvad enten ved udsætning eller opfiskning.

DTU kommer, hvis der findes egnede projekter, til at foreslå at vi søger fra en ”gruspulje” og selvfinansierer maskintimer. Hvad der eventuelt skal til af ansøgninger og tilladelser derimellem vender vi tilbage til, ud fra hvad de eventuelt finder.

Ovenstående omkring vandløbsprojekter har mindst et par af foreningens medlemmer erfaring med fra tidligere – Så egentligt er der nok ikke så meget nyt herfra, ud over DTU’s vurdering gengivet kort: at udsætning af Sandart vil (med nuværende fysiske forhold) sandsynligvis være uden effekt, og udsætning af ørred, altså udsætning direkte i søerne lignende det vi har kendskab til fra Silkeborgs vande, vil være med tidsbegrænset effekt.

Slutteligt, så fik vi en lang snak om vandremuslingen. Søren ville i den forbindelse lige kigge de senere data for sigtedybde på Skanderborg Sø og lignende igennem, og give en tilbagemelding på, om der egentligt var nogen tendenslinje vedr. en mulig vendt udvikling, altså om den går mod lidt mere uklart vand over de senere par år. Status er altså, at vi venter på yderligere tilbagemelding fra DTU Aqua.

Samtidig er vores lille vandplejeudvalg dog gået i gang med at kigge på hvad vi kan gøre uden for meget papirarbejde. Vi planlægger at gennemgå en række vandløb for spærringer, se på gydebanker der måske skal “spules” eller friskes op med nyt grus. Alt sammen på de steder hvor vi tidligere har søgt at forbedre gydeforholdene.

Det kniber med mulige tiltag til forbedringer af gydeforholdene i selve søen, udover en ide med visse steder eventuelt at lægge juletræer i vandet. Måske det er et emne vi vender tilbage til.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501868