Bestyrelsesreferat fra 7. marts 2019

Referat fra Skanderborg Lystfiskerforenings bestyrelsesmøde 7. Marts 2019

Til stede : Niels Otto, Allan , Jesper og Erik

Dagsorden:

Godkendelse af referatet fra Generalforsamlingen den 27. Februar: Godkendt uden bemærkninger.

Konstituering efter GF :
Formand : Erik, Næstformand : Allan , Kasser : Finni, Sekretær : Niels Otto.
Øvrige medlemmer i bestyrelsen incl. Supleanter er Henrik, Lennart og Jesper.

Undersøg udsætningsmuligheder i søen : Allan kontakter DTU Søren Berg for at afklarer hvilke muligheder der er især med henblik på Søørreder og Sandart.

Plan for forbedring af klub-båden: I lyset af diskutionen på generalforsamlingen om klubjollen så den blev mere attraktiv var der enighed om at de relevante forbedringer er et bedre ekkolod og en frontmonteret elmotor med ankerfunktion. Ekkolodet er anskaffet ( en gamel vedtagelse fra 2018 og Allan påtog sig at indkøbe en motor. Allan og Lennart aftaler montering af både ekkolod og frontmotor.

Fordeling af forenings-og bestyrelsesopgaver : Punktet udsat på grund af de få deltagere.

Eventuelt :

Allan efterlyste at vi aktivt forsøger at få etableret et isætningssted ud over det eksisterende ved Vestermølle. Det efterspørges fordi Vestermølle rampen er vanskelig at bruge i hård vind fra vest hvilket betyder at han og sikkert andre ikke tager på søen. Der var en kort snak om mulighederne og viblev enige om at få undersøgt om vi kan lave en aftale med Skanderborg Sejlklub så vi kan benytte deres slæbested når betingelserne er for dårlige på Vestermølle. Erik kontakter Skanderborg Sejlklub.

Allan rejste vores gamle snak om fiskeplatforme især i bynært. Vi skal have en pris og finde egnede steder og så skal vi have tilladelse fra kommunen. En placering i Lillesø ved stadion og en ved byparken er de bedste muligheder. Allan skaffer oplysninger om pris og “besvær” med de platforme de har i Knudssø og derefter kontakter vi kommunen for at få de nødvendige tilladelser.
Allan har efterfølgende undersøgt platformene fra Knudsø (ca. 20000 kr og begrænset arbejdsindsats) så tilbage er at få tilladelserne og tage endelig beslutning. Jeg håber vi kan undgå at placere fiske platformene så de bliver afspærret i festival perioden (incl opsætningstiden). https://www.floattech.se/

Sommerferietilbud til Skolebørn: Erik tilbyder de sædvanlige arrangementer dvs

Medetur 30. Juni med rigbinding den 27. Juni i klubben ,
P&T tur 3.juni og
Bådtur på søen den 7. August.

Tilbudet fremsendes til kommunen så snart jeg har fået positiv bekræftelse på at datoerne er ok for Allan og Lennart

Næste møde : 4 April 2019 klokken 19.00

Mvh
Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501816