Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening den Februar 2019.

Til årets generalforsamling var mødt 18 medlemmer og mødet forløb godt efter den udsendte dagsorden

Formanden bød velkommen og Kim blev foreslået som diregent hvilket han heldigvis accepterede. Kim konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og sikrede sig at alle tilstedeværende var medlemmer af Skanderborg Lystfiskerforening.

Næste punkt var formandens beretning som gengives her med tilføjelse (med rødt) af de bemærkninger den efterfølgende debat gav anledning til.

Formandsberetning 2018 :

Om årets fiskeri ,vandpleje og kontrolindsats : Sandartfestival og Predetor cup blev begge gennemført til stor tilfredshed , dog kunne deltagelsen i Sandartfestivallen godt have været større. Alligevel mener jeg at vi skal fortsætte traditionen.Det øvrige fiskeri på søen var ikke imponerende men gedder og Aborrer blev dog hentet op af vandet adskellige gange. Især var aborrene til at få i tale efter sommerferien. Fiskekontrolørene har været ude 22 gange og kontaktet 14 fiskere hvoraf 4 lovede køb af fiskekort, 2 forlod vandet og resten havde tingene i orden.

Udover den indsats med vandløbspleje som vandplejeudvalget har udført har 4 mand i 4 dage været med DTU-auqa ude og EL-fiske forskellige steder i gudenåen og i tilløbene til Skanderborg sø og Mossø. Resultatet af dette fiskeri kommer senere på foråret når DTU udsender deres næste bestandsanalyse for øvre gudenå.Den løbende måling af sigtdybde for DTU-aqua har vist at søen har været mindre klar i 2018 men det er vel en naturlig følge af den meget varme sommer.

Om klubaktiviteter: Årets gang har budt på få aktiviteter ud over de traditionelle fluebindingsaftener , nemlig fremstilling og reperation af spinnere. Derudover har vi deltaget i de to markeder på Vestermølle hvor især julemarkedet med uddeling af Brunos Aborresuppe med geddeboller og Aborresnaks var populær.

Om fiskevandet .:Der er pt ikke afsluttet aftaler om nye områder af søen som vi har fået fiskeret til og der har været klaget over at der fiskes i “åkandevigen” (serups vig)  uanset at SLF ikke har fiskeret der. Vi opfordre til at man ikke fiske i åkandevigen. Der tales stadig med “fuldbro mølle” om fiskeret i Tånning å men sagen er stadig uafklaret.Soele arbejder på sagen men hold øje med www.sandarten.dk for en eventuel aftale vil blive annonceret der. Der er nu aftalter med to lodsejere at vi kan fiske på deres områder hvilket kommer til at fremgå af det reviderede kort der lægges på hjemmesiden i løbet af foråret,

Om Fangstjournal og konkurrencen:  Jeg har en klar fornemmelse af at kun få medlemmer indberetter deres fangster på Skanderborg sø til fangstjournalen og det er selvfølgelig ærgeligt da viden om hvad og hvor meget der fanges kan være nyttig når søens tilstand skal bedømmes. Nedenstående er tallene for de seneste tre år :

År Aborre Gedde Rudskalle
2016 10 22
2017 35
2018 276 67 10

Fangsterne fra vore konkurrencer er desværre ikke med men sandartfestivallen gav 7 gedder og 2 Aborrer. Ikke imponerende af 33 mand men vejret var fantastisk. Predetors cup hvor 119 mand i 56 både fangede over 100 gedder (største 117 cm) og over 250 aborrer (sørste 46 cm )  gav heller ikke Sandart i år .Til trøst kan jeg nævne at både Bruno og Geert har haft en lille sandart i båden i 2018.

Om Gæstekort og båd :Vore gæstekort til Odder, Horsens og Silkeborg benyttes kun i begrænset omfang men vi aftaler alligevel at ordningen fortsætter. Husk at kortene kan hentes elektronisk på www.sandarten blot du har fået adgang til at locke på som medlem af SLF.Båden som jo også kan reserveres via www.sandarten.dk er brugt lidt oftere i 2018 og vi går med overvejelser om at moderniserer den med en lille 4-takts motor, El motor til fronten og styrepult men intet er besluttet endnu, mon der er meninger om dette ? Nå det kommer nok frem når Orlas forslag skal behandles.

Om Junior og Skole aktiviteter : Takket være Allans engagement er det lykkedes at gennemføre et forløb med 4 meget ivrige juniorfiskere.En række torsdag er blevet brugt til “undervisning” i rig- binding og sammen med Niels Otto i støbning og fremstilling af lodder og andet endegrej. Jeg håber der vil komme lidt flere unge og at Allan får den nødvendige opbakning. Alle er vist velkomne til at komme med forslag til “Junior- afdelingen”. Skole aktiviteterne med Bådture og P&T fisketur fortsætter vi med i 2019 hvis vi stadig kan få opbakning og hjælp til gennemførsel.

Om salg af fiskekort: Årets salg af fiskekort er gjort op og jeg kan oplyse at der solgt 173 dagkort, 46 ugekort og 44 årskort. Det er lidt mere end sidste års salg (ca 33150 kr og udgifterne er ikke vokset så fiskekortpuljen vokser stadig lidt. For at søge at få  nogle af årskortene til at melde sig ind i foreningen foreslog Kim at man skulle sætte prisen på årskort op til 500 kr.

Om Vestermølle og Grønt råd : Med hensyn til Vestermølleforeningen har vi tilsluttet os planerne om opbygning af “munkekroen på engen på betingelse af at det ikke giver SLF udgifter eller arbejdspligt ud over hvad vi hidtil har haft i Vestermølle fællesskabet. Deltagelse i “Forårs markedet” og især “Julemarkedet” ser vi som en forpligtigelse og har skylder foreningen en tak til især Bruno og Lennart for aktiv deltagelse men også Gert, Ole og Finni bidrog i 2018 med fisk til Brunos køkken.Det grønne råd har ikke haft de store sager af direkte betydning for SLF men rådsarbejdet er fulgt via 3 møder i løbet af året.

Om gudenå  samarbejdet: På grund af flere formandsskifte i foreningerne langs gudenåen er der ikke afholdt møder siden foråret så det er stadig Tangesø problematikken der dominerer diskussionerne.

Om bestyrelsen : I løbet af året har der været 6 bestyrelsesmøder så mødefrekvensen må ikke være årsag til at man ikke senere i aften ønsker at stille op til bestyrelsesarbejdet. Men bestyrelsesarbejdet indebærer selvfølgelig nogle aktiviteter som kræver både tid og ind imellem også viden. Flemming ønsker at trække sig fra bestyrelsen så jeg håber at der er ivrige og iniativrige folk der er mødt frem så vi kan få nyt blod  og nye ideer ind i foreningen. Tak til Flemming for en mangeårig indsats og du vil blive holdt op på at vi kan trække på din viden når det behøves også fremover. Her vil jeg takke Finni for hans trofaste varetagelse af kasserfunktionen og Allan for at han har påtaget sig at gennemfører det juniorarbejde vi ofte har talt om og ønsket i foreningen. Henriks løbende arbejde med at sikre fiskeretten til både eksisterende og nye områder af søen har krævet megen kontakt til lodsejere skal også påskyndes men ikke mindst Lennart skal have stor tak for sin indsats med at vedligeholde og forbedre både klublokaler, båd og laden men også for at klubaftenerne aldrig mangler kaffe, øl, snaps og ostemadder.

Stor tak til alle for indsatsen

Det reviderede regnskab og fiskekort regnskabet fremlægges til godkendelse.: Se billag 1. Finni gennemgik regnskabet og besvarede de få spørgsmål der kom hvorefter regnskabet blev enstemmig godkendt.Erik fortalte at fiskekort regnskabet viser stabilt salg og et regnskab i fin balance. Se bilag 2.

Fastsættelse af kontingent for 2020 :

Bestyrelsen foreslog uændret kontigent dvs  : 0  – 18 år gratis, 19- 24 år 560 kr (DSF 260) ,25 – 695 kr (DSF 395), Indmeldelsesgebyr er fortsat 290 kr. Forslaget blev enstemmig godkendt

Indkomne forslag  : Forslag til etablering af styrepult på  foreningsbåden (Orla): Efter en kort debat om forslaget kunne realiseres for den foreslåede ramme men også om forslaget var den rigtige løsning på det problem Orla gerne ville have løst  trak Orla forslaget tilbage idet bestyrelsen lovede at undersøge hvad der kunne være løsningen på at forbedre klubbåden.

Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og supleanterne (Erik, Flemming,Finni, revisor  og supleanterne er på valg):

Flemming ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen medens båd Finni og Erik accepterer genvalg. Bestyrelsen foreslog Allan som bestyrelsesmedlem. Da der ikke kom andre kandidater blev disse 3 valgt. Som supeleanter blev Lennar og Jesper foreslået og også disse blev valgt uden modkandidater. Og endelig accepterede Kim at fortsætte som reviser så det blev  dagens valgresultater.

Offentliggørelse af årets vindere af “Skanderborg sø årskonkurrence” : Vinder af årskonkurencen blev Henrik Soele med 594 point for 3 gedder (94,93,92 cm), 3 Aborre (44,41,40 cm)og 1 Brasen (65).

Nr 2 blev Ole Kristensen med 545 point for 3 gedder ( 90,90,75 cm)og 3 aborrer ( 39,28,28 cm)

Og nr 3 blev Jesper Blæsbjerg med 514 point for tre  gedder ( 101,99,98 cm) , 2 Aborrer (39,33 cm) og 3 rudskaller (25,25,25 cm).

Det skal beklages at billederne ikke kunne medtages i pointudregningen da der ikke var oplysninger med på udtrækket fra DTU men det skal især beklages at kun ganske få (7 medlemmer ) har fået deres fangster registreret korrekt så de kom med i opgørelsen. Måske er systemet ikke forklaret godt nok men bestyrelsen vil opfordre til mere brug af systemet og vil gerne forsøge at hjælpe med at få opsat / undervist i brug af systemet så henvend jer gerne.

Alligevel et stort tillykke med resultatet og de flotte præmier !

Eventuelt : Under dette punkt pegede Erik på at udkastet til 2019 Aktiviteter mangler dato rigtig mange steder så alle opfordres til at følge med på sandarten.dk og vores facebookside hvornår tingene bliver afholdt.

Udkast til 2019 aktiviteter : Klubaftener med fri leg :  alle onsdage hvis ikke andet er planlagt :

(Vi satser på følgende arrangementer ): Kursus i slibning af Knive (NOM), Kursus i motor vedligeholdelse (FC), Eksklusiv aftentur til HOS fiskevand  (EF). (max 5 deltagere), Fluebinding med en fantastisk  inspirator (FH), Kastekurser med spændende instruktør (FC), Spinne fremstilling og reparation (NOM) , Fantastisk foredrag (EF), Grejbytte og/eller grejauktion  (FH),

DATOER ANONCERES PÅ (https://www.facebook.com/sandarten/?ref=bookmarks )  OG WWW:SANDARTEN:DK

For juniorerne gennemføres : 30. Juni Medetur med skolebørn/juniorer, 3. juli Put & Taketur med skolebørn/Juniorerne,  7. August Bådtur på søen med Skolebørn/juniorer, 16. Oktober Put & Taketur med Skolebørn/Juniorerne, 20. oktober Bådtur på søen med Skolebørn/juniorer, Efterår 2019 Torsdags junioraktiviteter

For alle : 1. og 2. Juni : Sandart festival , 12.og 13. Oktober Predetors cup  , 18.December JULEFROKOST og 26.Februar 2020 Generalforsamling  2020

 

regnskab 2018

 

 

 

Billag 2

FISKEKORTSALG TIL SKANDERBORGSØERNE 2018

dagkort ugekort årskort Solgt for 10% forhandler til konto
a 50 kr a 150 kr a 400 kr kr provision 3675579369
Signe E Mortensen 4 6 2 1,900 190 1,710
Skanderborg Sø Camping 7 3 1 1,200 120 1,080
Visit Skanderborg 0 0 0 0 0 0
Skanderborg Vandrehjem 12 19 6 5,850 585 5,265
Skanderborg hus 4 1 6 2,750 275 2,475
Søsporten 0 0 1 400 40 360
Løssalg 2 2 1 800 80 720
Fiskekort.dk 21 3 14 7,100 710 6,390
danskefiskekort.dk 123 12 13 13,150 1,315 11,835
I ALT 2015 173 46 44 33,150 3,315 29,835
Salgsudvikling
ÅRSTAL DAG UGE ÅR OMSÆTNING
2018 173 46 44 33,150
2017 243 33 28 28,300
2016 196 39 25 25,650
2015 207 34 45 33,450
2014 254 46 47 38,400
2013 176 43 36 29,650
2012 272 67 50 43,650
2011 306 70 45 43,800
2010 292 90 18 35,550
2009 222 97 10 32,850
2008 232 116 11 33,350

 

Fiskekortregnskab 2018
Resultat for 2018 2017 2016
Indtægt ved salg af fiskekort 33,150.00 28,300.00 25,650.00
Renteindtægter 33.19 32.25 47.14
Indtægter i alt 33,183.19 28,332.25 25,697.14
– 10% til forhandlere 3,315.00 2,830.00 2,565.00
– 6% til SLF (administration) 1,989.00 1,698.00 1,539.00
Leje af fiskevand 12,000.00 8,000.00 6,105.00
Fiskeopsyn 2,400.00 1,800.00 600.00
Trykning af kort, Skilte og Piktogrammer 0.00 5,495.00 0.00
Gebyr 0.00 40.00 0.00
Udgifter i alt 19,704.00 19,863.00 10,809.00
Årets resultat 13,479.19 8,469.25 14,888.14
BRUTTORESULTAT (KORTSALG) 13,446.00 8,437.00 14,841.00
Status pr pr 31.12.2018 pr 31.12.2017 Pr. 31.12.2016
Beholdning
Danske bank 3675579369 337,420.61 326,940.42 326,689.67
tilgode hos sælger ** 18,495.00 14,910.00 6,885.00
Beholdning i alt 355,915.61 341,850.42 333,574.67
Udestående og disponeret
Ubetalt 6% adm til SLF 1,989.00 1,698.00 1,539.00
Disponeret leje af fiskevand 2019 12,000.00 12,000.00 10,000.00
Disponeret slæbested og skilte 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Udestående og disponeret i alt 18,989.00 18,698.00 16,539.00
Udisponeret 336,926.61 323,152.42 317,035.67
Regnskabet opstillet og revideret :
_______________________________ __________
Finni Pedersen Erik Fischmann

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501809