feb 08

Generalforsamling den 28. februar 2018

Indkaldelse til

Generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening.

Onsdag den 28. Februar 2018 klokken 19.00.

I klublokalerne på Vestermølle.

Dagsorden :

 • Valg af dirigent
 • Formanden orienterer om foreningens drift i 2017
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Fastlæggelse af kontingent for 2018:
  • Til 17 år gratis
  • 18 til 26 år : 560 kr
  • 26 og derover : 695 kr + Indmeldelsesgebyr : 280 kr
 • Indkomne forslag : ingen
 • Valg til 
  • Bestyrelsen (Soele og Niels Otto på valg)
  • Supleanter (Begge supleanter er på valg hvert år )
  • Parlamentarisk revisor
 • Eventuelt  :
 • Uddeling af præmier (ny konkurrence annonceres )
 • Andet

Mvh Bestyrelsen.

 

Formandsberetning 2017:

Fiskevand:

Foreningens fiskevand er som vi kender det gennem mange år og bestyrelsen ser foreningen som en “søfiskeklub” hvor medlemmernes adgang til andre typer fiskevand  primært sker gennem gæstekort hos andre klubber. Vi har i øjeblikket kort til Silkeborg Fiskeriforening, Horsens og omegn sportsfiskerforening og Odder sportsfiskerforening men opstår muligheden hos andre vil vi tage imod.

 

Fiskeriet:

De fælles fiskeoplevelser er beskedne og har kun manifesteret sig i Onsdagsdysten hvor kun meget få deltager aktiv , en kuttertur med så beskeden deltagelse at vi nok ikke vil gentage sådanne ture i 2018, Sandartkonkurrencen med 17 både og 23 deltagere (I år blev der fanget 2 sandart og 78 fisk )  og så Predators cup som dette år var et rigtig godt samarbejde med Silkeborg Fiskeriforening og Effektlageret. Her var der 100 deltagere og 45 både og der blev i Skanderborg fanger ca 70 gedder og 20 Aborrer. Kun få fra foreningen deltog i dette spændende arrangement , ærgelig så reserver dagene 13. Og 14. Oktober 2018 til dette års gentagelse af samarbejdet, vi bør som forening kunne gøre os gældende især på søndagens hjemmebane.

Onsdagsdysten nedlægger vi og erstatter den af en løbende konkurrence der gælder alle slags fisk fanget på foreningens vand i løbet af året. Regler bliver slået op på facebook og hjemmesiden.

 

Gæstekort og båden :

Vore fiskekort til Silkeborg, Horsens og Odder samler stadig lidt støv men de bliver dog brugt en gang imellem medens båden ser ud til at have fået en lille brugerskare.Husk at gæstekort og båden kan reserveres på foreningens hjemmeside ( www.sandarten.dk )

 

Medlemssituationen , facebook og www.sandarten.dk  

Vort medlemstal er stadig ikke imponerende men med ca 80 medlemmer (183 i 2006) ser det ud til at vi har stabiliseret medlemsskaren. Vi har som de fleste vel er bekendt med, en hjemmeside med alle fact om foreningen og lidt omtale af arrangementer og bestyrelsens hårde arbejde men mon alle er klar over at vi også har en facebookprofil med nyt fra foreningen. Se www.facebook.com/sandarten/

 

Salg af fiskekort :

Salget i 2017 var på 28.300 kr altså nogenlunde som i 2016 hvor omsætningen var på 25650 kr.

Det betyder at vi stadig kan regne med at kunne bruge knap  20.000 kr til leje af fiskevand uden at det påvirker kontingentet..

 

Noget om fiskerikontrollen:

Vore 4 fiskekontrolører har på 21 ture udført mindst 27 kontroller.Der er ikke udskrevet bøder men solgt 6 statsteg og for 600 kr fiskekort til søen. Flot indsats – håber det fortsætter.

 

Skoleaktiviteter:

Også i år har vi tilbudt fisketure til kommunens skolebørn og alle arrangementer blev gennemført..Allans medetur og P&T turen gik fint medens sommerensbådtur måtte aflyses i første omgang på grund af vejr og sygdom.

Bådturen blev så gennemført i efterårsferien med 4 både og 4 knægte der alle fik en god oplevelse. Tak for hjælpen til Allan, Lennart , Ole og Gunnar og især tak for tilsagn om at gentage disse arrangementer.

 

Gudenå fiskeforeningernes samarbejde

Der er bliver stadig snakket garnproblematik og tangeværk med fokus på mulighederne for lokalt at påvirke beslutningstagerene i retning af forbud mod garn i ferskvand og etablering af omløb ved tangeværket.Effekten af dette er svær at vurdere men jeg mener vi skal bakke op om sådanne initiativer.Man snakker om at argumentere økonomisk i forhold til turister dvs flere fangbare fisk og det mener man kan opnå med garnforbud, frie faunapassager og færre rovdyr (skarv).

 

Vandplejeaktiviteter :

Vandplejegruppen (Ole , Ebbe , Lennart og jeg)  har med hjælp fra Jan Karnøe også i år elfisket i nogle af vore vandløb. Det drejer sig om Hylke bæk og vandløbet sydvest for golfklubben samt Bjergbækken og  Holstbækken.Kun Bjergbækken viste os ørred medens de øvrige steder enten var helt uden fisk eller kun med ganske få hundestejler / knuder. Resultatet er så skuffende at vi prøvede at undersøge Holtsbækken for om der er føde emner og bækkens status. Dertil fik vi hjælp fra studerende fra Erhvervsakedemiet i århus og vi kunne konstatere at der ikke var nogen biologisk grund til at der ikke var fisk i bækken. Både Holstbækken og Sønderbækken vurderes til at have en DVFI værdi på 5 hvilket indikere et vandløb med god økologisk tilstand.  Vi overvejer om vi kan gøre noget yderlig især ved især Holtsbækken der jo burde holde masser af yngel.Er der nogen der har rigtig gode ideer så vil vi meget gerne høre om det ligesom der er åbent for deltagelse i vandpleje arbejdet hvis nogen er intereseret, for eksempel vil der engang i oktober/september være brug for hjælpere til DTU AQUA der vil undersøge tilstandene i alle vandløb ved gudenåen fra dens udspring til Mossø incl. Skanderborg sø tilløb. Send en mail til formanden hvis du er interesseret i at hjælpe ( det bliver hele dage ude i danmarks herlige natur med tæt kontakt til vandløbene)

 

Vestermølleforeningen og det Grønne råd:

Som formand er jeg med i bestyrelsen for Vestermølleforeningen og jeg søger at repræsenterer lystfiskerinteresserne i skanderborg kommune ved deltagelse i kommunens “grønne råd”

Vi  stillede ikke op til Vestermøllemarkedet i foråret eller til Julemarkedet den 3. December. Det er lidt ærgeligt da det især ved julemarkedet vi kan bidrage til at der tjenes penge til Vestermølleforeningen så vi fortsat kan have en meget lille regning for strøm og vand. Ideer til aktiviteter og vilje til at bidrage modtages meget gerne
Formanden:

I 2006 altså for 10 år siden blev jeg formand for foreningen, dengang havde vi  183 medlemmer og store planer om indretning af det dengang nye tilholdssted her på Vestermølle.

Vi havde stort set det fiskevand vi har idag og lavede en beskeden vandløbsindsats og havde meget beskeden fælles fiskeaktiviteter men der var stadig fisk (sandart) i søen.

Dengang solgte vi fiskekort for 54.000 kr.

Idag har vi ca 80 medlemmer og og meget tilfredsstillende faciliteter i form af lokaler, båd, slæbested og bådskur men stadig meget lidt fælles fiskeraktivitet. Vi binder som dengang lidt fluer og arrangerer lidt foredrag uden at det ser ud til at trække nye medlemmer til.

Vort salg af fiskekort ligger på det halve af dengang , altså en væsentlig tilbagegang i foreningsaktiviteterne.

Det får mig til at konstaterer at der er behov for nye kræfter i bestyrelsen. Jeg har ikke ideer eller forslag der kan skabe mere vitalitet i foreningen så når jeg næste år igen er på valg vil jeg frigøres for formands posten

 

Mvh erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501508