Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017

Til stede Niels Otto, Lennart, Flemming, Finni, Allan og Erik

Godkendelses af generalforsamlingsreferat : Referatet godkendt uden bemærkninger.

Medlemsopdelingen  til 18 /18 – 26 / over 26 år ?

På grund af DSFs nye kontingentsatser skal også vore medlemmer kunne aldersopdeles i de tre grupper – 0-18 , 18 – 26 og over 26 år. Finni finder ud af hvordan det skal gøres .

SLFs økonomi: Finni kunne med sædvanlig overbevisning og smukt opstillede budget berolige bestyrelsen med at vi stadig har en sund økonomi blot vi ikke kaster os ud i alt for mange eskapader.

Emner til aktivitetslisten : Der er lagt et antal fluebindeaftener ind i kalenderen og derudover prøver Finni at arrangere et rygekursus med Bruno , Allan søger at arrangerer et Foredrag om søørredfiskeri og Erik vil prøve at overtale DTUs Fangstjournals “fader” til at komme en onsdag aften og fortælle om systemet.

Kutterturen : Allan udbyder de sidste tre pladser på vores facebookside

( https://www.facebook.com/sandarten/  )

Predetor cup med Silkeborg ? Erik har fået tilsagn fra Silkeborg om at de er med på ideen om en todages konkurrence hvor lørdagen bliver på Silkeborgs vand og Søndagen på vores vand. (14. Og 15. Oktober er foreslået ) Mikkel fra Effektlageret har fået et skriftlig udkast til hvordan konkurrencen kan laves. Han har endnu ikke kommenteret på udspillet men det sker forhåbentlig i løbet af januar eller februar.

Fangstraportering (hjemmesidens) : Det blev besluttet at vi nedlægger den fangst raportering vi idag har på hjemmesiden da den alligevel ikke bruges af andet end nogle få medlemmer. I stedet vil vi agitere for at alle medlemmer bruger DTUs fangstjournal og deri angiver deres forenings tilhørsforhold så registreringerne kan bruges i foreningens konkurrencer

Skilte og Fiskeplatforme : Erik efterlyst hjælp til organisering af hvordan QR koden skal præsenterer de oplysninger vi gerne vil give via de skilte vi påtænker at sætte op. Megen snak og gode ideer resulterede i et koncept hvor

et piktogram viser at her må fiskes ,

en QR-kode byder på først valg af sprog og dernæst en tekst med “Reglerne for fiskeriet”  og på oplysninger om hvor der kan købes fiskekort samt link til søkortet.

Allan har skaffet regel oversættelser på Tysk, Engelsk og Polsk. Erik arbejder videre med skiltesagen.

Fiskeplatforme og solbåd er der ikke pt noget nyt om. Afventer initiativ !

Eventuelt

DSFs foreningskonsulent Nicolei Papst indbydes til et møde med bestyrelsen når det kan passe ind i hans program.

Fiskevand : Henriks forslag til hvad vi vil og kan betale for diverse stykker fiskevand blev drøftet og der fuld opbakning til Henriks udspil så han opfordres til at prøve at færdiggøre aftalerne. Niels Otte nævnte nogle jordstykker ved Serups vig som havde skiftet ejer. Niels prøver via Gunnar at finde ud af hvem de nye ejere er med henblik på at de måske også bør kontaktes. Alle er stadig velkomne til at komme med forslag med det vil nok være klogt at koordinere henvendelser med Henrik så vi ikke kommer forskellige til samme lodsejer.

Erik fortalte om at han var blevet opfordret til at deltage i et Natur og Miljøteam som DSF har nedsat for at bakke op om DSFs repræsentanter i de nye vandråd. Efter megen snak blev det klart at det var en oplagt opgave at overdrage til Allan der både har interessen og stor viden om ganske mange af de søer og vandløb det formentlig kommer til at handle om. Det blev derfor aftalt at Allan overtager Eriks plads i teamet og at han deltager i det indledende møde onsdag den 11. Januar . Erik har efterfølgende aftalt skiftet med Jan Karnøe der er ankermand for DSF i etableringen.

Erik spørger kommunen om hvordan det nye ejerskab af Fuldbro mølle påvirker løsningen af spærrings problematikken på stedet eller med andre ord : sker der noget i sagen ?

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501110