Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening

Den 16. November klokken 19.00 Sted : Klubbens lokaler på Vestermølle

Til stede var der 22 af foreningens 80 medlemmer

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen som dirigent hvilket blev vedtaget uden modkandidat.

 1. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling.

Fiskeretten :

Vi har nu en 5 års aftale med Skanderborg Kommuner om det kommunale fiskevand med pligt til opsyn og ret til salg af fiskekort. Det er en forbedring i forhold til den gældende aftale at vi kan disponere flere at fiskekortindtægterne til leje af fiskevand fra private men indtægterne er stadig forbeholdt til forbedring af fiskemulighederne i skanderborg sø og indgår således ikke i foreningens regnskab.

Fiskeriet :

Vore fælles fiskeaktivieter er egentlig beskeden .

Vi har  Onsdagsdysten som kun ganske få deltager aktiv i ,en kuttertur som hvert år har været en succes hvis vi snakker deltagelse men måske lidt mindre succes hvad fangster angår,

Vores Sandartkonkurrence havde kun  18 deltager og der blev ikke fanget een eneste sandart – gedder og abborrer løb med præmierne og så havde vi med Mikkel fra Effektlageret arrangeret Predetors cup som blev ganske velbesøgt med 63 deltager i ca 35 både. Fangsterne var måske ikke imponerende (112 cm gedde som den største ) men mindst 45 gedder, nogle få abborrer og en enkelt sandart blev det da til.

Skoleaktiviteter:

Som der efterhånden er tradition for har vi også i år tilbudt fisketure til kommunens skolebørn og til alle tre arrangementer var der pæn tilslutning. Allans medetur blev ramt af besværlig vejr men alligevel mødte der 6 friske knægte op først til introduktion i rigbinding og seneere til praktisk fiskeri. Fisk blev det ikke til men humøret var i top. Sommer og efterårs tur til Put & Take i Lundum.  Alle have fisk med hjem så der var også her højt humør. Her er det helt nødvendig at takke Allan, Lennart og Ole for deres medvirken til at gennemføre disse ture.

Gæstekort og båden :

Vore fiskekort til Silkeborg, Horsens og Odder samler stadig nogen støv men de bliver dog brugt en gang imellem medens båden ser ud til at have fået en lille brugerskare. Ialt ca 30 dage har den været booket det seneste år men den kan sagtens bruges mere.

Medlemssituationen , www.facebook.com/sandarten  og www.sandarten.dk  

Vort medlemstal er stadig ikke imponerende men med ca 80 medlemmer (170 i 2005) ser det ud til at vi har stabiliseret medlemsskaren. Vi har som de fleste vel er bekendt med en hjemmeside med alle fact om foreningen og lidt omtale af arrangementer og bestyrelsens hårde arbejde men mon alle er klar over at vi også har en facebookprofil med nyt fra foreningen.

Salg af fiskekort :

Seneste opgørelse af salget er fra 2015 hvor omsætningen blev på 33.450 kr mod 38.400 kr året før. Ser vi over de sidste 5 til 6 år ser det ud til at omsætningen er stabiliseret så vi kan regne med ca 30.000 kr i omsætning.Fratrækker vi provision til sælgere og administration giver det knap  20.000 kr til leje af fiskevand.

2015-fiskekortsalg 2015-fiskekort-regnskab

Gudenå fiskeforeningernes samarbejde

Jeg har i det forløbne år været til ét par møder med formændene for de øvrige lystfiskerforeninger langs gudenåen hvor der er blevet snakket garnproblematik og tangeværk med fokus på mulighederne for lokalt at påvirke beslutningstagerene i retning af forbud mod garn i ferskvand og etablering af omløb ved tangeværket.Effekten af dette er svær at vurdere men jeg mener vi skal bakke op om sådanne initiativer. Derudover prøver gruppen at udveksle ideer om på sigt iværksætte konkrete samarbejder klubberne imellem.

Vandplejeaktiviteter :

Vandplejegruppen dvs Ole , Ebbe og mig har med hjælp fra Lennart og Jan Karnøe fra Horsens elfisket i Landåen, hvolbækken ,Hylke bæk og Sønderbækken. Desværre fandt vi kun yngel i sønderbækken som til gengæld havde en overraskende stor bestand af førsteårs fisk. Ellers var det kun Landåen der holdt fisk. Hylke bæk ved golfbanen har vi i samarbejde med kommunen og golfbanen forsynet med en lang gydebanke og så har vi sikret bækken i tre sving så slyngningen ind på golfbanen i hvert fald forsinkes væsentlig.

Vestermølleforeningen og det Grønne råd:

Som formand er jeg med i bestyrelsen for Vestermølleforeningen og jeg søger at repræsenterer lystfiskerinteresserne i skanderborg kommune ved deltagelse i kommunens “grønne råd”

I modsætning til tidligere år stillede vi ikke op til Vestermøllemarkedet i foråret medens vi stadig planlægger med et lille traktement til Julemarkedet den 3. December.

Efter en række spørgsmål til og relevante synspunkter i forhold til beretningen blev formandsberetningen taget til efterretning. De væsentligste emner der blev rejst var – muligheden for udsætning af Sandart i søen så bestanden kan blive genoprettet, – tydliggørelse af reglerne for garn og ruser i søen så man kan vide om et givet redskab er lovlig sat, en lang debat om garn og deres betydning for fiskeriet i Skanderborg sø  – ønske om at bådnumre til Gudenåsystemet blev mere enkel at få , – Vores fiskekontrolører bliver letter reorganiseret så vi ender med at have 4 styk nemlig Henrik, Allan; Gunnar og Lennart – Leif har meddelt at han ikke kan mere og de øvrige bliver bedt om at aflevere deres ID kort.

 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Finni fremlagde det reviderede regnskab og efter nogle få opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmig godkendt.

001

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag der betyder indførelse af DSF ungdomsmedlemsskab tilgodeser medlemmer mellem 18 og 26 år og eller ingen ændring i klubkontigentet blev enstemmig godkendt

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsend forslag til vedtægts ændringer blev godkendt enstemmig efter en kort debat om tidspunktet for genneralforsamlingens afholdelse og med den primære begrundelse at vi gerne vil følge med kalenderåret. De reviderede vedtægter vil snarest fremgå af vores hjemmeside.

 1. Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter.

På valg til bestyrelsen var Flemming, Finni og Erik og alle blev genvalgt uden modkandidater. Til parlamentarisk revisor valgtes Kim også uden modkandidat og endelig blev Lennart og Allan på samme enkle måde genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Den genvalgte bestyrelse har efter genneralforsamlingen besluttet at fortsætte med uændret konstituering.

 1. Eventuelt

Undet dette punkt blev der gjort opmærksom på tilmeldingsseddel til julefrokost den 7. December og Kuttertur den 25. Februar.

Da Leif flittig og frygtløs i 10 år har været den primære kontrol ved søen og da han altid har stillet op når der var brug for fluebindedemo for offentligheden eller meninger i en fiskesnak fik han forbundets æresdolk og 5 års kontingentfrihed i påskønnelse.

Finni havde fundet frem til årets vinder af foreningens årskonkurrence og ikke overraskende blev det Henrik Soele med en gedde på 108 cm.

Onsdagsdysten have også Henrik som vinder med tilsammen 14,3 meter fisk af blandet herkomst så Finni selv blev med flotte 7 meter nummer to.

Det skal bemærkes at tilmelding af fisk lader meget tilbage at ønske måske fordi vores system er for besværlig så derfor vil vi formentlig fra 2017 gå over til udelukkende at bruge DTUs nye Fangstjournal som registreringssystem men herom senere.

Til sidst takkede formanden Kim for kyndig ledelse af mødet og medlemmerne for fremmøde og høvisk opførsel og så fik vi kaffe !

 

 

Foreløbige aktiviteter Skanderborg Lystfiskerforening  2017

25.februar : Kuttertur  til lillebælt

 1. Januar   :Foredrag eller fluebinder
 2. Februar :  Foredrag eller fluebinder
 3. Februar :Foredrag eller fluebinder
 4. Marts :   Foredrag eller fluebinder
 5. April :       Foredrag eller fluebinder

26.April :      Foredrag eller fluebinder

Alle øvrige onsdage: Klubaften uden planlagt aktivitet.

Alle onsdage mellem 3. Maj og 25. Oktober :

Onsdagsdyst for medlemmer – fra kl. 16.00 til solnedgang

Sandartfestival 2017 : 10. og 11. Juni

Predetor cup : 15 oktober

 1. November :  Foredrag eller fluebinder
 2. decemberl :    Foredrag eller fluebinder

Julefrokost : 13. December

 1. Januar 2018 :       Foredrag eller fluebinder
 2. Februar 2018 l :      Foredrag eller fluebinder

28. Februar 2018 : Generalforsamling.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501038