Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Fiskekortet giver adgang til fiskeri på de markerede områder i Skanderborg Sø, Henning Sø, Døjsø, Sortesø og Vrold Vestermose. I Skanderborg Sø og Henning Sø må der fiskes både fra båd og land. I Sortesø, Døjsø og Vrold Vestermose må der ikke fiskes fra båd. Fiskekortet giver kun adgang til lystfiskeri med stang og fiskeredskabet må ikke forlades under fiskeriet.

Børn og unge under 18 år kan fiske gratis på arealer omfattet af dette fiskekort. Fiskekort giver ret til anvendelse af 2 redskaber pr. mand. Alle mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af både det statslige fisketegn og fiskekort til Skanderborg Sø. Indenfor en afstand af 100 meter fra søbadeanstalten og det midlertidige søbad,er fiskeri forbudt.

Medekonkurrencer skal anmeldes til og godkendes af kommunen og Skanderborg Lystfiskerforening. Ved forfodring må der max. anvendes 0,5 kg pr dag pr person.

Forfodring er forbudt i Vrold Vestermose,Døjsø og Sortesø af hensyn til miljøtilstanden. Siv- og rørbevoksninger må ikke beskadiges,hverken ved tilgang fra land eller båd.

Det henstilles at rovfisk om muligt genudsættes af hensyn til den økologiske balance i søerne. Alle hjemtagne fisk skal nyttiggøres.

Brud på dette regelsæt kan medføre bortvisning uden tilbagebetaling af indbetalt fiskekortbgebyr. Anvisninger fra fiskeribetjente og kommunalt personale skal efterleves.

Det henstilles at større flokke af rastende fugle ikke forstyrres unødigt. Vælg en anden fiskeplads og lad fuglene hvile og spise i fred!

Overskuddet ved salg af fiskekort vil fortrinsvis blive anvendt til ophjælpning af fiskebestanden i Skanderborg sø med tilløb,vedligeholdelse af fiskepladser, vandløbsrestaurering og andre natur- og miljøforbedrende tiltag omkring søerne.

Med venlig Hilsen
Skanderborg Lystfiskerforening og Skanderborg Kommune

Fredningstider / Closed season / Schonzeiten :

Laks, Lake Meerforelle, (Salmo salar) og Ørred Trout Forelle (Salmo trutta ) 16. november – 15. januar

Helt Pollan Blaufehlen (Coregonus lavaretus): 1. november – 31. januar

Gedde , Pike Hecht (Esox lucius) 1. april – 30. april

Sandart , Zander Zander (Stizostedion lucioperca): 1. maj – 31. maj

Stalling , Greyling Äsche (Thymallus thymallus): 15. marts – 15. maj

Krebs , Crayfish Edelkrebse (Astacus astacus): 1. okt – 31. juli (female) 31. marts (male)

Mindstemål /Minimum size/ Mindestmasse:

Laks: 600 mm Ørred: 400 mm Helt: 360 mm Stalling: 330 mm Gedde: 400 mm Sandart: 500 mm  Skrubbe/Flounder/Flunder: 255 mm ål/eel/Aale – (Anguilla anguilla): 450 mm.

Krebs (Astacus astacus): 90 mm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

Krebse: 90 mm von der vorderen Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach ausgelegtem Hinterleib.

Crayfish: 90 mm measured from the tip of the thorn on the forehead to the firm back edge of the middle part of the swimming fan.

Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller fisk der ikke opfylder mindstemålet skal genudsættes så vidt muligt levende

Für Fische und Krebse die während der Schonzeit gefangen werden oder den festgelegten Mindestmassen nicht nachkommen gilt daß diese sofort nach dem Fang in freies Wasser wieder ausgesetzt werden sollen, möglichst in lebendem Zustand.

Fish and crayfish caught during the closed season or which do not comply with the stipulated minimum size limits must be released immediately in open waters, if possible alive.

Overtrædelse straffes med bøde. / Breaching is punished with a fine / Verstoss wird mit einer Geldstrafe belegt.

 [important][/important]

Regelsätze für Fischerei in Fischgewässern die Angelkartes

Die Angelkarte berechtigt zum Angeln in Skanderborg Sø, Henning Sø, Døjsø, Sortesø und Vrold Vestermose.

In Skanderborg Sø und Henning Sø darf sowohl von Boot als auch vom Ufer geangelt werden.

In Sortesø, Døjsø und Vrold Vestermose darf nur vom Seeufer, Pontonbrücke o.ä. geangelt werden

Die Angelkarte berechtigt nur zum Sportangeln, d.h. zur Fischerei wo das Fischgerät während der Fischerei night verlassen wird.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in den unter diese Angelkarte fallenden Fischgewässern kostenlos angeln

Die Angelkarte berechtigt zur Anwendung von zwei Angelgeräten pro Person. Jeder Sportangler zwischen 18 und 65 Jahren muss den staatlichen Angelschein so wohl wie eine Angelkarte für Skanderborg Sø besitzen. Angeln ist innerhalb eines Abstandes von 100 Meter von der Seebadeanstalt und vom provisorischen Seebad verboten.

Angelwettbewerben darf nur nach Antrag bei und Genehmigung von Skanderborg Kommune und Skanderborg Lystfiskerforening stattfinden.

Vorfüttern ist in Vrold Vestermose, Døjsø und Sortesø verboten, aus Rücksicht auf die Umwelt.Wo Vorfüttern erlaubt ist, darf nur 0,5 kg pro Person pro Tag verwendet werden. Schilf und Schilfrohrbestände sind nicht zu beschädigen, entweder beim Zugang vom Lande noch vom Boot.

Es wird darauf aufgefordert, Raubfische wenn möglich wieder auszusetzen und zwar aus Rücksicht auf die ökologische Ausgeglichenheit der Seen. Eingebrachte Fische sollen nutzbar gemacht werden.

Die Nichteinhaltung der obigen Regelsätze sowie der geltenden Gesetze für Fischerei kann zum sofortigen Verweis von den Fischgewässern führen, ohne Rückzahlung von eingezahlten Angelkartegebühren.

Die Anweisungen von Fischereiaufsehern und Kommunalbeamten wollen Sie bitte respektieren.

Wir möchten darauf auffordern, große Scharen von rastenden Vögeln nicht unnötig zu stören. Wählen Sie bitte einen anderen Angelplatz und lassen Sie die Vögel in Ruhe! Der Gewinn durch Verkauf von Angelkarten wird vorrangig für die Bewahrung und Hebung des Fischbestandes in Skanderborg Sø mit Zuflüssen, die Unterhaltung von Angelplätzen, die Restaurierung von Wasserläufen und andere Natur- und Umweltverbesserungen um die Seen verwendet.

[important][/important]

Rules for angling in the present fishing licence permits waters

Your fishing licence permits you to fish in the lakes Skanderborg Sø, Henning Sø, Døjsø, Sortesø and Vrold Vestermose. In the lakes Skanderborg Sø and Henning Sø you can fish from boat or from shore. In Sortesø, Døjsø and Vrold Vestermose you can fish from shore, bridge, pontoon etc.

This fishing licence is only for recreational fishing with a rod. All forms of fishing where the fishing equipment is left behind is prohibited. Children and young people under the age of 18 can fish free of charge at places covered by this fishing licence.This fishing licence entitles you to use two fishing rods per person.

Everybody between the age of 18 and 65 must have both the state fishing licence as well as the local licence for Skanderborg Sø. Within a distance of 100 metres from the Public Skanderborg Lake Bath and the temporary lake bath, fishing is not permitted.

Competitions are to be reported to and approved by the municipality of Skanderborg as well as Skanderborg Angling Association. Prefeeding is forbidden in the lakes Vrold Vestermose, Døjsø and Sortesø for out of consideration for the environment. Where prefeeding is permitted there is a maximum of 500 g per day per person.

Rush and reed are not to be damaged, neither when accessing from shore nor from boat. Please release carnivorous fish if possible out of consideration for the ecological balance of the lakes. All homebrought fish must be utilized.

Breaches of the above rules and existing laws for angling can result in the immediate expulsion from the lakes without refunding the amount paid for fishing licence etc.

The directions from angling inspectors as well as municipal staff must be obeyed.

Please do not disturb large flocks of resting birds unnecessarily. Choose another angling place and let the birds rest and feed in peace !

The profit from selling angling licences will be spent mainly on the preservation and rehabilitation of the fish stock in Lake Skanderborg Sø, maintenance of angling places, restoration of streams and other improvements of the nature and environment around the lakes.

Skanderborg Lystfiskerforening og Skanderborg Kommune

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=24610