Sønderbæk ved Vestermølle

Grønt Partnerskab om Sønderbæk ved Vestermølle i Skanderborg

640x360-vestermoelle-restaurant-bw

Skanderborg Kommune har taget initiativ til etablering af et grønt partnerskab om adgang, formidling og restaurering af Sønderbæk ved Vestermølle.

Læs hele beskrivelsen af  projektet – Beskrivelsesønderbæk

Partnerskabet skal afklare projektets indhold og søge finansiering til:
• Restaurering af Sønderbæk ved Vestermølle i Skanderborg
• Etablering af adgangsforhold i området
• Etablering af formidling

Projektet vil bl.a. bidrage til:
• At forbedre naturen
• At forbedre mulighederne for friluftsliv
• At styrke oplevelser og viden om natur
• At skabe lokalt medejerskab

Vestermølle

Vestermølle er en tidl. landbrugsejendom med vandmølle. Ejendommens historie kan føres tilbage til middelalderen, som vandmølle under Ring Kloster og som krongods fra reformationen og frem til 1767. Derpå var landbruget og møllen i privat eje, indtil Skanderborg Kommune erhvervede den i forbindelse med opkøb af jord til byudvikling.

I perioden 1912-1954 var der traktørsted på VesterVestermølle, og der blev bl.a. opført en dansepavillon. Efter kommunens overtagelse af stedet har forskellige grupper haft lokaler på Vestermølle, som i dag er under indretning som kultur- og aktivitetscenter. Foreningen Vestermølle er brugernes overordnede organisering, og det er i regi af denne forening, at et omfattende restaureringsarbejde er igangsat.

Samlet set gennemføres projekter for mere end 30 mio. kr.

Vandmøllens restaurering sker i regi af Vestermølle Møllelaug, som bl.a. vil formidle vandkraften på stedet. Aktiv Fritid Skanderborg holder til på Vestermølle og arbejder bl.a. for etablering af adgang til landskabet omkring Vestermølle. Skanderborg Lystfiskerforening, der har lokaler på Vestermølle, arbejder bl.a. for lystfiskernes muligheder samt overholdelse af fiskerilovens bestemmelser.

Vestermølle Møllelaug, Aktiv Fritid Skanderborg og Skanderborg Lystfiskerforening inddrages i partnerskabet om restaurering af Sønderbæk, så der kan ske en afklaring af snitflader til øvrige projekter på Vestermølle. Derudover inviterer Skanderborg Kommune også Danmarks Naturfredningsforening, Destination Skanderborg / Oplev Søhøjlandet, Friluftsrådets Søhøjlandskreds og Skov- og Naturstyrelsen

Søhøjlandet med i partnerskabet. Enkelte af partnerne investerer tid og fysisk indsats i partnerskabet. Skanderborg Kommune, Natur og Miljø, er udpeget som økonomisk ansvarlig part.

Projektbeskrivelse

Til projektbeskrivelsen hører kortbilaget bagest i denne beskrivelse.

Projektet forbedrer naturen ved at skabe faunapassage forbi mølledammen ved Vestermølle til den opstrøms del af Sønderbæk, samt at forbedre levevilkårene for dyre- og plantelivet ved udfældning

af okker og udlægning af grus og sten. Vandløbet løber i dag igennem mølledammen, og passerer et styrt på ca. 2 m ved afløbet herfra. Det betyder, at der ikke er faunapassage til vandløbet opstrøms mølledammen. Faunapassagen vil blive etableret ved opbygning af et nyt stryg som erstatning for det eksisterende afløb med styrt. Vandløbet får et slynget forløb på skråningen syd for mølledammen, og tilstræbes en passende lav hældning der gør passage mulig. Mølledammen ønskes bibeholdt med et vandspejl, og en fortsat vandtilførsel af hensyn til muligheden for en fremtidig vanddreven turbinedrift i begrænset omfang og til formidlingsformål. Mølledammen vil få et reduceret areal, da der ønskes en adskillelse af vandløb og mølledam med en jordvold. Adskillelsen sker af hensyn til faunaen og vandløbskvaliteten.

Dels vil faunaen i vandløbet sammenlignet med passage gennem en sø blive udsat for et mindre predationstryk, dels vil vandkvaliteten i vandløbet ikke blive forringet af alger og organisk materiale fra dammen.

Der etableres et bygværk til fordeling af vand mellem vandløb og mølledam efter rørudløbet under Oddervej. Vandtilførslen til dammen vil dog nødvendigvis være begrænset, da vandføringen i Sønderbæk i forvejen er moderat. Indeholdt i dette projekt er en nødvendig oprensning af mølledammen for at kunne etablere bygværk og jordvold på stabil grund, mens etablering af dæmningskant i tilknytning til turbinedrift hører under restaureringsprojektet for vandmøllen.

Der etableres desuden et okkerfældningsbassin på engen ovenfor mølledammen til tilbageholdelse af okker i det meget okkerholdige vandløb. Derudover etableres der et nyt vandløbsprofil gennem engen, da vandløbet i dag har et diffust forløb gennem engen, og derfor udgør en spærring for faunaen.

Beliggenheden af projektområdet fremgår af de vedlagte kortbilag.

Friluftslivets muligheder forbedres, da vandløbsrestaureringen i sig selv er oplevelsesværdig, og da Aktiv Fritid Skanderborg arbejder på at etablere et Spor i Landskabet omkring Vestermølle. Sporet vil koble Skanderborg Bys interne stinet med dét område, hvor vandløbsrestaureringen kan opleves – herunder ejendommen Vestermølle.

Aktiv Fritid Skanderborg forestår udpegning af tracé samt lodsejerkontakter (alle lodsejere er positive). Indeholdt i dette projekt er udgifter til afmærkningspæle og information. Aktiv Fritid Skanderborg står selv for etablering af sporet, nedgravning af pæle samt fremtidig drift.

Oplevelser og viden om natur styrkes, fordi der som en del af projektet etableres formidling i form af sporfolder og informationstavler. Der opstilles et højskilt centralt ved områdets adgangsvej ved P-plads. Højskiltets formidling omhandler dels brugergrupperne på ejendommen, men også et oversigtskort, hvor vandløbsrestaureringen fremhæves sammen med sporet i landskabet. Endvidere henvises der på oversigtskortet til yderligere informationstavler på ejendommen Vestermølle og ved sporet.

640x414-skaarup-kirkevej

Læs hele beskrivelsen af  projektet – Beskrivelsesønderbæk

Nuværende forhold

Lokaliteten: Sønderbæk er et åbent vandløb over ca. 1900 m og er beliggende i et markant kuperet terræn ved Vestermølle ved Skanderborg sø. Beliggenheden af projektområdet med angivelse af stryget,  mølledammen, Sønderbækkens forløb og engområdet fremgår af de vedlagte kortbilag. Området er omfattet af Vestermølle fredningen af 29. marts 1972 (fredning nr. 745- F -10). Fredningen tilsigter primært at bevare landskabet i dets nuværende tilstand.

Der er i dag to spærringer i Sønderbækkens forløb, som hindrer faunaens frie passage. Fra den opstemmede mølledam er der et styrt på ca. 2 m til det videre forløb af bækken nedenfor. Desuden er der på engen nord for Oddervej ikke passage, da vandløbet har et diffust forløb henover engen over en strækning på ca. 70 m. Sønderbæk er et privat vandløb, og der er derfor ikke udarbejdet noget regulativ. Skanderborg Kommune ejer matriklerne på den strækning af vandløbssystemet, der berøres af restaureringen.

Tekniske anlæg: Langs den sydlige del af mølledammen er der en 50 meter lang afgrænsende betonstøttemur. Der er et vandindtag til turbine gennem muren udformet som et firkantet hul i muren i søens sydvestlige hjørne. Møllebygningen er under restaurering, og der vil i den genopbyggede bygning blive  etableret en turbine til elproduktion og til demonstration af tidligere tiders mølledrift. Afløbet fra turbinehuset  løber mod syd langs bygningerne i en stenbefæstet kanal direkte til Skanderborg Sø.

Sønderbæk føres under Oddervej gennem en ca. 40 m lang rørunderføring med en rørdimension på Ø 100 cm. Der er foretaget en TV-inspektion af røret og det vurderes, at der er god passage, da der ingen styrt eller forhindringer er, samt et jævnt fald gennem røret med lav strømhastighed. Under vejen syd for  mølledammen løber vandløbet igennem en åben stenkiste. Vandsluget i kisten er 1,1 m og højde fra bund til underkant er målt til 1,0 m.

Bygninger: Møllebygningerne herunder møllebygningen og de gamle driftsbygninger ligger sydvest og vest for mølledammen. Ingen af bygningerne er bygget sammen med mølledammen eller funderet tæt på denne. Møllebygningen er under restaurering, og den nye genrejste møllebygning planlægges indviet i efteråret 2009. Der vil i møllebygningen blive installeret en turbine til elproduktion, udstilling og café mm.

Andre elementer: Der ligger en kilde i skrænten umiddelbart neden for styrtet ved mølledammen. Vandet fra kilden løber i dag diffust ud i Sønderbæk. I forbindelse med projektet skal kilden bevares, og der skal sikres et afløb til vandløbet i form af et forbindelsesrør fra kilden til det nye stryg, således at udstrømmende vand fra kilden kan afledes.

Vandløbs- og naturforhold: Sønderbæk løber i den øvre del gennem dyrkede marker syd for Fruering og har et åbent forløb på ca. 2 km fra udspringet til udløbet i Skanderborg Sø. Sønderbæk har et tilløb opstrøms Oddervej, som udspringer i en sø ca. 900 meter sydøst for den åbne del af tilløbet. De nederste ca. 280 meter af tilløbet er åbent, resten er rørlagt. Desuden er der to mindre tilløb i skovområdet ca. 500 meter nordøst for Oddervej. Sønderbæk har en middelvandføring på 45 l/s, og en medianmaximumsvandføring på 109 l/s. Bækken har en stabil vandføring i tørre perioder, hvilket tyder på at vandløbet til føres  grundvand/trykvand i betydeligt omfang. Der er fra rørudløbet ved Oddervej til ca. 35 m nedstrøms stenkisten et samlet fald på ca. 4,8 m, hvoraf styrtet udgør ca. 2,0 m. Bundbredden varierer mellem ca. 0,4 og 1,0 m. På strækningen nedstrøms stenkisten, i alt 110 m ud til Skanderborg Sø, er der et varierende fald på op til 20 ‰. Vandløbet har på denne strækning en gennemsnitlig bundbredde på ca. 1,0 m, og bunden ligger 0,8-0,9 m under det omgivende terræn. Sønderbæk med tilløb er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hovedløbet er i amtets Vandkvalitetsplan 2005 B0-målsat (alsidigt plante- og dyreliv), med krav om at forureningsgraden skal være II.

Ved undersøgelse af forureningstilstanden i 2003 blev der registreret en forureningsgrad II på den nederste strækning neden for møllesøen, mens den i 2008 blev målt til DVFI 6 (næsthøjeste kategori). Målsætningen var dermed opfyldt på denne strækning. Tilløbet i engen øst for Oddervej er A-målsat (særligt naturområde), med krav om en forureningsgrad på I (DVFI 7). Ved seneste undersøgelse blev der målt en forureningsgrad på II, hvilket således ikke opfylder kravet.

Vandløbet har meget fine fysiske forhold, med stor variation, godt fald og mange steder en fin grus og stenbund og masser af potentielle gydeområder for ørred. Der er dog meget okker i tilløbet der løber langs med Oddervej, og i mindre udstrækning okker i hovedløbet opstrøms engen. Der blev i september 2008 målt ferrojern-koncentrationer på henholdsvis 0,57 mg/l og 0,24 mg/l. Koncentrationen neden for mølledammen blev målt til 0,83 mg/l. Ved ferrojernkoncentrationer på 0,2 – 0,5 mg/l forringes levevilkårne for mange insekter. Ved koncentrationer på over 0,5 mg/l påvirkes æg og yngel af ørred negativt, og ved koncentrationer over 2 mg/l dør fisk og andet dyreliv. Det er derfor af stor betydning for dyrelivet at få nedbragt jernkoncentrationen i den nederste del.

Der kan i hele vandløbet iagttages en varieret invertebratfauna med flere arter af døgnfluer, slørvinger, tanglopper og husbyggende vårfluer. Generelt vurderes det, at vandløbet har et stort potentiale som levested for akvatisk flora og fauna.

Fiskebestand: Fiskebestanden blev undersøgt ved elbefiskning i dec. 2008. På strækningen nedstrøms mølledammen blev der registreret en tæthed på ca. 34 stk. ørredyngel/100m2. På strækningen umiddelbart ovenfor rørføring under Oddervej var bestanden på ca. 40 stk. ørredyngel/100 m2. Sidstnævnte bestand må  betragtes som meget lokal, da der ikke er adgang til strækninger ovenfor engen eller nedenfor  mølledammen. Den må derfor stamme fra tidligere udsætninger.

Eng nord for Oddervej: Vandløbet løber gennem et engområde nord for Skanderborg på ca. 2 ha. Engen afgrænses af Oddervej mod syd og er ellers omgivet af løvskov. Vegetationen er domineret af høje græsser. Desuden er der registret Læge baldrian, Lysesiv og i et større område i den vestlige del en tæt bestand af Vandmynte. På kort fra ca. 1870 optræder der i den vestlige del en stor mølledam, som dækker en stor del af arealet. På kort fra 1930-40 eksisterer mølledammen ikke længere.

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=15290