Fiskemonitering 9 september 2013

9.. September 2013

Moniteringsfiskeri med 

Skanderborg Lystfiskerforening 

Rammer for moniteringen.

Den 9. september udførte undertegnede samt 4 medlemmer af Skanderborg Lystfiskerforening inkl. Formanden Erik Fischmann moniteringsfiskeri på i alt 8 stationer i vandløb, der løber til den sydøstlige ende af Skanderborg Sø. Stationerne enten er restaurerede eller står lige foran restaurering med gydegrus og sten. El-fiskeudstyret var udlånt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Det regnede det meste af dagen, men vandets sigtbarhed var tilstrækkelig til, at fiskeriet var effektivt.

Hvad vi fandt.

Station Længde undersøgt BreddeKvadratmeter Yngel af ørredAntal fanget ialtPr. 100 kvm Ældre ørredAntal fanget ialtPr. 100 kvm Andre arter
’1. Hede Mølleå øst for Hede Skov 481,048 0 0 1 knude (25 cm)1 3-pigget hundestejle3 bæklampretter
’2. Landåen/Hede Mølleåved Rolighed 501,575 45,3 1520,1 6 knude (18,5-25,5 cm)10 bæklampretter
’3. Hvolbæk nedstrøms Oddervej 48148 0 36,3 8 knude (14-28 cm)1 gedde (13,5 cm)
’4. Hvolbæk Bjergvej 320,7524 937,5 412,5 0
’5. Sønderbæk nedstrøms stryg 500,525 520,0 416,0 3-pigget hundestejle
’6. Sønderbæk, stryget 500,525 0 312,0 3 knude (18-20 cm)
’7. Holstbæk nedstrøms Oddervej 500,7537,5 0 38,0 0
’8. Sønderbæk opstrøms Oddervej 500,7537,5 0 0 0

Fortolkning.

  1. Hede Mølleå øst for Hede Skov.

Åen er lavvandet og sandet undtagen hvor der er udlagt grus. Åen har nogle steder gravet sig udenom gruset, så det ligger som tørre banker. Der er ingen vandplanter på grund af skygning fra skovkanten. Der er ringe skjulemuligheder, lidt større sten ville hjælpe.

Der er ikke sammenlignelige data fra andre undersøgelser. Forekomsten af bæklampret tyder på, at vandkvaliteten ikke er en hindring for forekomst af ørred.

 

  1. Landåen/Hede Mølleå ved Rolighed.

Der er på strækningen udlagt flere gydebanker indenfor de sidste 2 år. Der er god vandføring, spredte store sten, enkeltstående, skyggende træer, overhængende bredbevoksning og varierende vandstand.

Ørredyngelen var på gydebankerne, mens de ældre og knuderne især var i et stort høl under et træ.

Ved DTU/AQUAs kontrolfiskeri i 2009 blev fundet 1 stk. ørredyngel pr. 100 kvm og 6 ældre samt knude. De fundne tal er nu henholdsvis 5,3 og 20,1, altså en meget markant fremgang.

Gydebankerne forekom meget hårde og kan derfor holdes effektive ved kultivering eller spuling lige inden gydesæsonen.

  1. Hvolbæk nedstrøms Oddervej.

Hvolbæk er på det undersøgte stykke stille, klar og sandet med nedhængende bredvækster. Der fandtes ingen ørredyngel, men 3 ældre ørreder (svarende til 6,3 pr. 100 kvm). Desuden var der ikke mindre end 8 knuder og 1 lille gedde. DTU/AQUA fandt i 2009 lige nedstrøms Oddervej ingen yngel og 7 ældre ørred pr. 100 kvm samt knude.

Stykket står lige foran restaurering. Der er et muligt passageproblem i form af rødderne fra et meget stort træ midt i bækken.

 

  • 4. Hvolbæk på Bjergvej.

Vandføringen var på trods af et døgns nedbør særdeles beskeden. Bunden består overvejende af sten og meget groft grus. Vanddybden var maksimalt 15 cm. På stedet er skov og ingen vandplanter. Der blev fundet ørredyngel svarende til 37,5 pr. 100 kvm og ældre svarende til 12,5 pr. 100 kvm.

DTU/AQUA fandt i 2009 pr. 100 kvm 78 ørredyngel og 54 ældre. Der er tale om en tilbagegang som primært må tilskrives vandmangel og dermed dårlige passageforhold.

 

  1. Sønderbæk nedstrøms stryg.

Sønderbækken er nedstrøms stryget stadig hurtigt strømmende. Bunden er en blanding af sand og sten samt lidt grus. Nedhængende bredvækster og sparsomt med vandplanter er eneste skjul. Der er okker, som er ført med strømmen fra terrænet opstrøms Oddervej.

Der blev nu fundet ørredyngel og ældre med henholdsvis 20,0 og 16,0 pr. 100 kvm.

DTU/AQUA fandt i 2009 tilsvarende 10,0 og 16,0 samt knude, altså stort set det samme. Det kunne være nyttigt at supplere med mere gydegrus i bunden.

 

  1. Sønderbæk, stryget.

Selve stryget adskiller sig kun fra bækken lege nedstrøms ved et noget større fald og næsten udelukkende stenbund. Okkerindholdet er også her synligt på sten, og når man går i bækken. Der blev kun fundet ældre ørred (12 pr. 100 kvm) og 3 knuder. Det er bemærkelsesværdigt, at de stod på selve stryget og ikke nedenfor, da knuden ellers tilskrives at foretrække roligt vand, men også ved Landåen stod de imellem sten.

 

  1. Holtbæk nedstrøms Oddervej.

Bækken er ikke vedligeholdt, men der var ikke spærringer, men derimod gode skjul på det befiskede stræk. Bundet er sandet med pletvist grus. Den følger et hegn.

Der blev kun fanget 3 ældre ørreder.

Ved DTU/AQUAs undersøgelse i 2009 blev fundet 196 stk. ørredyngel pr. 100 kvm samt knuder. Det er således gået tilbage, så udlægning af nyt gydegrus er på sin plads. Tidligere problemer med okker var der ikke tegn på nu.

 

  1. Sønderbæk opstrøms Oddervej.

Det undersøgte stykke er et gravet forløb. Det er mudret til sandet med meget lidt grus. Det ligger i skygge af skoven, og er meget plaget af okker. Der fandtes ikke fisk. Der bør gøres noget for at udfælde okkeret, hvilket også vil gavne vandkvaliteten nedstrøms.

Bilag: Beregning af tætheder pr. 100 kvm.

Hvor der er fisket 2 gange på samme stræk, kan tæthed og 2 x standardafvigelsen (2*SE) beregnes. Det virkelige resultat vil da med 95% sandsynlighed være den beregnede tæthed plus/minus 2*SE. Eks. Station 2, Landåen, ældre: 20,1 ørred pr. 100 kvm +/- 0,64, dvs. et resultat beliggende mellem 19,46 og 20,74.

JAN KARNØE

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=150079